Postat

AcuCort har beslutat om en riktad nyemission om 5 MSEK samt en företrädesemission om 26 MSEK

Styrelsen för AcuCort AB (publ) (”Bolaget” eller ”AcuCort”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2021, beslutat om en riktad nyemission av aktier om cirka 5,0 MSEK till svenska kvalificerade investerare (den ”Riktade Nyemissionen”) samt en nyemission av aktier om cirka 26,0 MSEK med företrädesrätt för AcuCorts aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. 

Kapitalanskaffningen i korthet

  • Syftet med kapitalanskaffningen är främst att finansiera Bolagets förestående registrering av ISICORT® i USA och kommersialisering av ISICORT® på prioriterade marknader.
  • Bolaget har erhållit teckningsåtaganden i den Riktade Nyemissionen om cirka 5,0 MSEK.
  • Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen fastställdes till 2,65 SEK och genom emissionen tillkommer 1 886 792 nya aktier i Bolaget. Teckningsperioden i den Riktade Nyemissionen beräknas löpa under perioden 25 oktober–8 november 2021.
  • Företrädesemissionen om cirka 26,0 MSEK omfattar högst 9 798 266 nya aktier. Teckningskursen i Företrädesemissionen är densamma som i den Riktade Nyemissionen, 2,65 SEK per aktie.
  • Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid två befintliga aktier berättigar till teckning av en ny aktie.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 21 oktober 2021. Sista dag för handel i AcuCort-aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 19 oktober 2021.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa under perioden 25 oktober–8 november 2021.
  • Handel med teckningsrätter beräknas äga rum på Spotlight Stock Market under perioden 25 oktober–3 november 2021.
  • Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till 100 procent av den totala emissionsvolymen.
  • Bolagets huvudägare har ingått avtal om att vederlagsfritt överlåta sina teckningsrätter i Företrädesemissionen till garantikonsortiet tillika investerarna i den Riktade Nyemissionen. Dessa har i sin tur förbundit sig att utnyttja teckningsrätterna för att teckna aktier i Företrädesemissionen.

 
Bakgrund och motiv för kapitalanskaffningen
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling – som inte kräver att läkemedlet ska sväljas med vatten – av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Bolagets nationella ansökan godkändes av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020 och i februari 2021 utökades godkännandet av ISICORT® med indikationen – behandling av patienter med Covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling.
 
AcuCorts målsättning är att globalt kommersialisera ISICORT® som ett receptbelagt läkemedel genom ett nätverk av licenstagare och/eller distributörer. För att kunna kommersialisera ISICORT® behöver Bolaget erhålla relevanta marknads- och myndighetsgodkännanden i EU och USA, genomföra samtliga punkter enligt den plan som Läkemedelsverket har godkänt avseende tillverkningen av ISICORT® i storskalig produktion samt sluta avtal med kommersiella partners.
 
För att uppnå AcuCorts mål behöver investeringar och marknadssatsningar genomföras under kommande år. Den amerikanska marknaden är världens största läkemedelsmarknad och Bolagets registreringsansökan av ISICORT® i USA har hög prioritet. En framgångsrik kommersialisering av ISICORT® är viktig för Bolagets fortsatta utveckling och tillväxt.
 
Användning av emissionslikvid
Den sammanlagda nettolikviden (upp till cirka 26,3 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader och ersättning för garantiåtagande om totalt cirka 4,6 MSEK) avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning:
 
•                       Regulatoriska processer: cirka 35 procent
•                       Försäljning och marknadsföringsaktiviteter: cirka 25 procent
•                       Förstärkning av rörelsekapital: cirka 17 procent
•                       Immateriella rättigheter: cirka 5 procent
•                       Företagsledning och administration: cirka 10 procent
•                       Farmakovigilans: cirka 8 procent
 
Den Riktade Nyemissionen
Styrelsen för AcuCort beslutade den 7 oktober 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2021, om den Riktade Nyemissionen. Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 886 792 aktier samt aktiekapitalet att öka med 1 886 792 SEK. Teckningsåtagandena uppgår sammanlagt till cirka 5,0 MSEK.
 
Teckningskursen grundas på överenskommelse mellan Bolaget och de teckningsberättigade. Investerare som deltar i den Riktade Nyemissionen har därutöver utfärdat garantiåtaganden i Företrädesemissionen motsvarande cirka 74 procent av Företrädesemissionens totala volym.
 
Skälen till avvikelse från nuvarande aktieägarnas företrädesrätt i den Riktade Nyemissionen är att säkerställa finansiering av Bolagets förestående registrering av ISICORT® i USA och kommersialisering av ISICORT® på ett kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska kvalificerade investerare.
 
Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädningseffekt motsvarande cirka 6,0 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen, genom att antalet utestående aktier ökar till 21 483 324 aktier. De nya aktier som kommer ges ut i den Riktade Nyemissionen förväntas börja handlas på Spotlight Stock Market innan utgången av november månad 2021.
 
Genom den Riktade Nyemissionen kommer AcuCort tillföras cirka 5,0 MSEK före transaktionskostnader.
 
Företrädesemissionen
Den 7 oktober 2021 beslutade även styrelsen för AcuCort om Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen kommer högst 9 798 266 nya aktier att emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst 9 798 266 SEK. Teckningskursen för Företrädesemissionen kommer att vara densamma som i den Riktade Nyemissionen, 2,65 SEK per aktie. Efter att båda kapitalanskaffningar genomförts kommer antalet aktier i AcuCort att uppgå till högst 31 281 590, och aktiekapitalet kommer att uppgå till högst 31 281 590 SEK.
 
Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 21 oktober 2021 och teckningsperioden för Företrädesemissionen löper mellan 25 oktober–8 november. Sista dag för handel i AcuCort-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 19 oktober 2021.
 
Aktieägare som på avstämningsdagen, den 21 oktober 2021, är registrerade aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. De aktier som ges ut i den Riktade Nyemission grundar inte rätt att delta i Företrädesemissionen.
 
Företrädesemissionen innebär en utspädningseffekt om högst cirka 31,3 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter den Riktade Nyemissionen och Företrädesemissionen. Den totala utspädningseffekten av kapitalanskaffningarna uppgår till högst cirka 37,4 procent i relation till antal aktier i Bolaget efter kapitalanskaffningarna. Ett informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.
 
Genom Företrädesemissionen kommer AcuCort tillföras cirka 26,0 MSEK före transaktionskostnader.
 
Tecknings- och garantiåtaganden
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6,7 MSEK (motsvarande cirka 25,9 procent av Företrädesemissionen). Teckningsförbindelser sker genom vederlagsfri överlåtelse av teckningsrätter från huvudägaren Aqilion AB, till det konsortium av investerare som även lämnat teckningsåtaganden i den Riktade Emissionen samt åtagit sig att garantera del av Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit garantiförbindelser från investerarkonsortiet, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 19,2 MSEK (motsvarande cirka 74,1 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen omfattas därmed till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.
 
Preliminär tidplan för kapitalanskaffningen (alla datum hänför sig till 2021)
 

19 oktober Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
20 oktober Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
21 oktober Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga

aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen

22 oktober Publicering av informationsmemorandum
25 oktober–3 november Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market
25 oktober–8 november Teckningsperiod i den Riktade Nyemissionen respektive Företrädesemissionen
Omkring den 12 november Offentliggörande av utfall i den Riktade Nyemissionen respektive Företrädesemissionen

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och HWF Advokater AB är legal rådgivare till AcuCort i samband med kapitalanskaffningen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med kapitalanskaffningen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Jonas Jönmark, VD AcuCort
Tel: +46 70 365 5400
E-post: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort utvecklar och kommersialiserar ISICORT®, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på en välkänd kortisonsubstans – dexametason. ISICORT® är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn samt illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. En nationell ansökan godkändes av det svenska Läkemedelsverket i oktober 2020 och i februari 2021 utökades godkännandet av ISICORT® med indikationen – behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering av ISICORT® i Sverige och andra länder kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se