Postat

Alvestaglass genomför riktad nyemission

Alvestaglass genomför riktad nyemission för att accelerera expansion i nya produktkategorier samt för att stärka upp ägarbasen inför kommande listningsprocess

Styrelsen i Alvestaglass AB (”Alvestaglass” eller ”Bolaget”) avser att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 maj 2019, genomföra en nyemission av aktier om cirka 10 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktad till kvalificerade investerare i Sverige (den ”Riktade emissionen”).

Alvestaglass har gett Stockholm Corporate Finance i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade emissionen genom en så kallad bookbuilding-process med målsättningen att genomföra emissionen under oktober månad innevarande år.

Bolaget har under året accelererat tillväxttakten genom både organisk tillväxt av varumärket Lohilo inom nya produktkategorier såsom dryck, snacks och konfektyr samt tecknande av externa distributionskontrakt. Emissionslikviden kommer att användas för att bygga upp en organisation som är anpassad för att motsvara tillväxten.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara till gagn för Alvestaglass och dess aktieägare att ägarbasen diversifieras som en del i processen att lista Bolagets aktier. Alvestaglass Partners Sweden AB, som idag äger cirka 29 procent av Bolagets aktier och som i sin tur handlas via Pepins Group AB, kommer att erbjudas att försvara sin ägarandel i Bolaget i den Riktade emissionen.  

Arbetet med att lista Bolagets aktier på en MTF-plattform fortskrider. Målsättningen är att en listning ska genomföras under första halvåret 2020.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Richard Hertvig, VD Alvestaglass, tel 070-886 94 44 richard@alvestaglass.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se