Postat

Attana AB beslutar om emission av aktier om cirka 25 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Styrelsen för Attana AB (“Attana” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 7 december 2022, beslutat om en emission av aktier med företrädesrätt för Attanas befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 25 MSEK. Emissionslikviden ska primärt stärka Bolagets rörelsekapital. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning

  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Attana cirka 25 MSEK, före emissionskostnader om cirka 3 MSEK.
  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 12 december 2022, och 3 (tre) teckningsrätter ger rätten att teckna 2 (två) nya aktier. Teckningskursen är 0,18 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 14 december till och med den 29 december 2022. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
  • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå i informationsmemorandumet som beräknas offentliggöras omkring den 13 december 2022.

Motiv för Företrädesemissionen
Motivet till Företrädesemissionen är primärt att stärka Bolagets rörelsekapital.

Företrädesemissionen
Styrelsen beslutade den 7 november 2022, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 7 december 2022, om en företrädesemission av högst 139 378 284 nyemitterade aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Attana en emissionslikvid om cirka 25 MSEK, före emissionskostnader. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst 836 269,704 SEK till högst 2 090 674,272 SEK.

Den som på avstämningsdagen den 12 december 2022 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till sitt befintliga aktieinnehav, varvid varje (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och 3 (tre) teckningsrätter berättigar till teckning av 2 (två) nya aktier. Teckningskursen är 0,18 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande principer.

  • För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

 
Teckningsperioden löper från och med den 14 december 2022 till och med den 29 december 2022. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handeln i teckningsrätter förväntas äga rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 14 december 2022 till och med den 23 december 2022 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 14 december 2022 till och med att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till cirka 40,0 procent av rösterna och kapitalet (beräknat som antalet nya aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter en fulltecknad Företrädesemission).

Informationsmemorandum
Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av Företrädesemissionen, innehållande fullständiga villkor samt övrig information om Företrädesemissionen. Informationsmemorandumet beräknas offentliggöras på Bolagets hemsida, www.attana.com, den 13 december 2022 inför det att teckningsperioden inleds den 14 december 2022.

Preliminär tidplan, alla datum är hänförliga till 2022, om ej annat anges
Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.
 

7 december Extra bolagsstämma med beslut om godkännande av Företrädesemissionen
8 december Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
9 december Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
12 december Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter.
13 december Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen
14 dec. – 23 dec. Handel i teckningsrätter på NGM Nordic SME

 

14 dec. – 29 dec. Teckningsperiod för Företrädesemissionen
14 december till och med det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel med BTA (betald tecknad aktie) på NGM Nordic SME
4 januari 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 
Emissionsbemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår även extra bolagsstämman att besluta om nytt emissionsbemyndigande för styrelsen, se vidare i kallelse till extra bolagsstämma, som offentliggörs genom separat pressmeddelande. Om sådant bemyndigande beslutas enligt förslagets lydelse, kan styrelsen komma att besluta om riktad nyemission för att kunna erlägga betalning för utestående lån med nyemitterade aktier.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerar finansiell rådgivare och Synch Advokat AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8 440 56 40  
E-post:otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Teodor Aastrup, VD Attana 
Tel: +46 (0)8 674 57 00
E-post: teodor.aastrup@attana.com

Om Attana
Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information
se: www.stockholmcorp.se