Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Typ av behandling Personuppgiftsansvarig Kontaktuppgifter
Kvalificerad finansiell rådgivning, innefattande bl a investeringstjänster Stockholm Corporate Finance AB (org. nr. 556672-0727)

 

Postadress: Birger Jarlsgatan 32 A, SE-114 29 Stockholm
Telefon: 08 – 440 56 40
e-mail: info@stockholmcorp.se

Varför behandlas personuppgifterna
Personuppgifter som rör dig som kund eller som företrädare för en juridisk person som är kund hos oss behandlas för att vi ska kunna genomföra vårt avtal och andra åtaganden gentemot dig och/eller en juridisk person som är kund och tillhandahålla en bra kundservice. Vi är dessutom enligt lag skyldiga att dokumentera våra kundförhållanden och måste därför behandla personuppgifter om våra kunder. För att kunna sköta vår bokföring och ekonomiska rapportering krävs det också att vi behandlar vissa personuppgifter. Slutligen behandlar vi personuppgifter för att kunna kontakta potentiella och befintliga kunder inom ramen för vår verksamhet, som utgörs av kvalificerad finansiell rådgivning, vilket bland annat innefattar olika typer av investeringserbjudanden. Personuppgifterna kan även komma att användas för bland annat marknadsföringsändamål och för att utveckla våra processer, produkter och vårt erbjudande till våra kunder.

Kontaktad utan att vara kund
Om du har blivit kontaktad av oss utan att vara kund eller ha varit kund behandlar vi dina uppgifter för marknadsföringsändamål, inklusive för att boka in eventuella möten med dig som potentiell kund. Vill du att vi inte ska behandla dina personuppgifter kan du höra av dig till oss så raderar vi de uppgifter vi har om dig. Vänd dig då till din kontaktperson alternativt via mail till info@stockholmcorp.se eller ring vår Data Protection Officer (”DPO”) Tom Liljeros på telefon 073-445 55 81.

Hur personuppgifterna skyddas
Vi bedriver ett ambitiöst informationssäkerhetsarbete. Detta innebär bland annat att vi har starka tekniska lösningar som skyddar all vår information, till exempel brandväggar och intrångsskydd. Dessutom arbetar vi med behörighetsstyrning vilket innebär att personuppgifter inte är åtkomliga för fler av våra medarbetare än vad som är nödvändigt för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Slutligen ställer vi minst lika höga krav på de leverantörer som behandlar personuppgifter åt oss.

Dina rättigheter
När vi behandlar personuppgifter om dig har du vissa rättigheter som du kan använda dig av. Är du osäker på om vi behandlar uppgifter om dig har du även rätt att få information om vi gör det eller inte. Vänd dig då till din kontaktperson alternativt via mail till info@stockholmcorp.se eller ring vår DPO Tom Liljeros på telefon 073-445 55 81.

Dina rättigheter är;

Rätt till tillgång Du har rätt att få reda på om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det har du dessutom rätt att få ett utdrag av vilka personuppgifter det rör sig om. Rättigheten omfattar även ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.
Rätt till rättelse Om vi skulle behandla felaktiga eller inkompletta personuppgifter om dig har du rätt att få dessa uppgifter rättade.
Rätt till radering och begränsning Under vissa förutsättningar har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig raderade. Detta gäller exempelvis om vi inte har någon laglig grund för behandling av uppgifterna eller om uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Istället för att begära att vi raderar uppgifterna kan du begära att vi begränsar vår behandling av dem. Detta betyder att vi sparar uppgifterna men begränsar behandlingen till passiv lagring.
Rätt till invändning Om vi använder dina personuppgifter för att rikta marknadsföring till dig har du rätt att invända mot denna behandling. I så fall kommer vi sluta behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Du har även rätt att invända mot behandlingen om den utförs med stöd av ett berättigat intresse.
Rätt till dataportabilitet Om vi behandlar personuppgifter om dig för att genomföra ett avtal som vi har med dig eller med stöd av ditt samtycke har du rätt till så kallad dataportabilitet avseende uppgifterna. Detta innebär att du har rätt att kräva att vi tillhandahåller dig uppgifterna i ett elektroniskt format. Du kan även begära att vi skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter behandlasInvesteringstjänster/kvalificerad finansiell företagsrådgivning

Kund  
Vilken typ av personuppgifter behandlar vi? De uppgifter vi behandlar om dig som är eller har varit kund hos oss är;

namn, telefonnummer, adress, e-postadress, personnummer, uppgift om huruvida du befinner dig i en politiskt utsatt ställning, finansiella uppgifter, kontouppgifter.

Varifrån kommer uppgifterna? Vi hämtar in uppgifterna direkt från dig eller det företag du företräder och finansiell information från externa depåbanker om du givit oss fullmakt att inhämta det.
Vad är syftet med behandlingen och varför? Syftet med behandlingen är att tillhandahålla investeringstjänster och leva upp till de rättsliga krav på dokumentation som gäller för vår verksamhet.

De uppgifter vi har om dig krävs bl. a. mot bakgrund av de lagar och föreskrifter som verksamheten lyder under för att vi ska kunna utföra investeringstjänster, lagstiftning som bl.a. har som ändamål att stärka skyddet mot dig som kund

Vad är vår lagliga grund/berättigade intresse? Den lagliga grunden för behandlingen är genomförandet av det avtal vi har med dig och vår rättsliga förpliktelse att dokumentera kundförhållanden och de tjänster vi utför, eller för ett berättigat intresse.
Vilka är mottagare av personuppgifter, land? Uppgifterna vi behandlar om dig kan i specifika fall skickas till Skattemyndigheten, Finansinspektionen, emittenter, marknadsplatser för finansiella instrument och de depåbanker där du har depå. Mottagarna finns i Sverige eller inom EU/EES.
Hur länge lagras uppgifterna? Vi behåller inte personuppgifter längre än nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de samlats in, i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi behåller dina personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till vårt avtal eller enligt vårt berättigade intresse så länge det kvarstår och den tid inom vilken skadeståndsanspråk med anledning av investeringstjänsterna kan framställas.

Tas automatiserade beslut? Vi fattar inga automatiserade beslut baserat på dina personuppgifter.

Tillsyn
För tillsynen över personuppgiftsbehandling i Sverige står Integritetsmyndigheten vilka nås via www.datainspektionen.se.