Postat

Beowulf Mining tillförs 6,7 miljoner GBP i riktad nyemission

Styrelsen för Beowulf Mining (AIM: BEM; Aktietorget: BEO), det på AIM och Aktietorget handlade mineralprospekteringsbolaget, som äger ett flertal undersökningstillstånd i norra Sverige, är glad att kunna tillkännage att bolaget har genomfört en riktad nyemission om 44 638 890 nya stamaktier med ett nominellt värde om 1 pence styck riktad till i huvudsak institutionella placerare i såväl i Sverige som i Storbritannien. De nya aktierna har emitterats till en kurs om 15 pence styck, vilket medför att Beowulf Mining kommer att tillföras 6 700 000 GBP före emissionskostnader.

Styrelsen för Beowulf Mining avser att använda likviderna från den riktade nyemissionen till att finansiera ytterligare borrningar, analyser, ekonomiska- och konceptuella studier samt miljökonsekvensbeskrivningen avseende bolagets helägda järnmalmsprojekt Kallak. Vidare skall delar av dessa likvider användas till bolagets joint venture, koppar-guldprojekt Ballek samt till allmänt rörelsekapital.

Den svenska delen av kapitalanskaffningen har hanterats av Stockholm Corporate Finance AB, en oberoende privatägd finansiell aktör baserad i Stockholm. Stockholm Corporate Finance AB står under Finansinspektionens tillsyn. För ytterligare information om Stockholm Corporate Finance besök bolagets hemsida www.stockholmcorp.se

De nyemitterade aktierna representerar cirka 21,21 procent av det emitterade utvidgade aktiekapitalet i Beowulf Mining. De nyemitterade aktierna kommer att vara fullt betalda och skall i alla avseenden likställas med de befintliga stamaktierna i bolaget.

Ansökan har gjorts för att aktierna skall kunna tas upp till handel på AIM. Den nyemitterade aktierna förväntas börja handlas på AIM klockan 8.00 GMT den 23 november 2011. Det totala antalet stamaktier efter avslutad placering, och det totala antalet röster, kommer att uppgå till 210 427 365.

Beowulf Mining innehar inga egna aktier och därför finns ingen rösträtt i fråga om egna aktier.

Ovanstående siffra på 210 427 365 stamaktier skall användas av aktieägare i Beowulf Mining som nämnare för de beräkningar genom vilka de kommer att avgöra om de är skyldiga att anmäla sitt intresse, eller en förändring av sitt intresse i Beowulf Mining under den brittiska Finansinspektionens upplysningar och insynsregler.
Letter of Intent

Vidare meddelar styrelsen för Beowulf Mining att bolaget har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med en tredje part som har uttryckt ett intresse för att genomföra en omfattande sex månader due diligence och analys av Beowulf järnmalmprojekt vid Kallak och Ruoutevare i syfte att eventuellt lägga fram ett förslag om att förvärva en majoritetspost i, eller hela bolagets järnmalmtillgångar, givet att erforderliga godkännanden kan erhållas från aktieägare och styrelse vid denna tidpunkt. Aktieägare bör observera att de inte kan vara säkra på att förslag som kommer att erhållas sker till villkor som styrelsen anser är acceptabla och ett ytterligare tillkännagivande kommer därför att göras om och när så är erforderligt.

Clive Sinclair-Poulton, styrelseordförande i Beowulf Mining, kommenterade:

”The Board is delighted with the interest and support received from these new investors in Beowulf including a number of investors from Sweden our country of operation. The net proceeds from this largest fundraise to date, will enable us to further progress the exploration and development of our very promising iron ore and copper/gold projects in Northern Sweden.

With continued strong prices coupled with the increasing demand for iron ore as a raw material in Europe and further afield, we believe that further investment in drilling and analysis will demonstrate the quality and strength of our asset base”

 

-London, 2011-11-14

 

Beowulf Mining Plc (AIM: BEM; Aktietorget: BEO), är engagerat i prospektering och utveckling av malmförekomster i norra Sverige. Prospektering sker främst av koppar, guld och järn. Från och med helt nyligen sker utveckling och prospektering även efter molybden. Beowulf Mining äger Sveriges största inmutningar av molybden vilket gör att bolaget har en stark fokus gentemot stålindustrin. Utöver detta är Beowulf Mining innehavare av tre av Skandinaviens största obearbetade järnmalmsfyndigheter.

 

För ytterligare information vänligen besök www.beowulfmining.net

 

Stockholm Corporate Finance AB

Peter Enström

Verkställande Direktör

Tel 08-440 56 47

peter.enstrom@stockholmcorp.se

 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till företrädesvis marknadsnoterade företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

2011-11-16 Beowulf Mining riktad emission – Ladda ner pdf