Postat

Brighter genomför garanterad företrädesemission med överteckningsemission

Styrelsen i Brighter AB (publ) har den 30 mars 2015 beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, om cirka 16,3 MSEK, samt, vid överteckning av densamma, en överteckningsemission, bestående av aktier och teckningsoptioner, om ytterligare 3 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Brighter tillföras ytterligare mellan cirka 4,8 och cirka 12 MSEK.

Styrelsen i Brighter AB (publ) har den 30 mars 2015, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2014, beslutat att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, om cirka 16,3 MSEK, med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är säkerställd till 80 procent genom teckningsförbindelser från ledning, styrelse och befintliga ägare samt emissionsgarantier. Om Företrädesemissionen blir övertecknad har styrelsen dessutom beslutat att genomföra en s.k. överteckningsemission av units på samma villkor som Företrädesemissionen, riktad till de som tecknat units i Företrädesemissionen utan företrädesrätt och inte fått full tilldelning (”Överteckningsemissionen”). Överteckningsemissionen kan tillföra bolaget ytterligare 3 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i Företrädesemissionen och Överteckningsemissionen kan bolaget tillföras ytterligare mellan cirka 4,8 och cirka 12 MSEK.

Bakgrund och motiv i sammandrag
Emissionslikviden från emissionerna kommer att användas för att finansiera utvecklingen av nästa generations Brighter One, vilken via en egen 3G uppkoppling kommer, utöver grundfunktionerna provtagning, mätning, dosering och loggning, att erbjuda patienter, vårdgivare, betalare, mfl intressenter, tillgång till värdefull data för att effektivisera och förbättra vården av i första hand diabetes.

– Med kapitalanskaffningen kan vi satsa fullt ut på att tidigarelägga utvecklingen av nästa generations Brighter One. Vi har under våren redan inlett ett antal viktiga samarbeten inom bl.a. industridesign, molntjänster, design & development, mm, vilket bäddar för ett intensivt 2015. Brighter kommer, när vi lanserar nästa generations Brighter One, möta både patientens förväntansnivåer av m-hälsa såsom vårdens möjlighet att implementera det nya flödet av relevant data för behandling av diabetes som den kommer att erbjuda, säger Truls Sjöstedt, Brighters VD och grundare.

Huvudsakliga villkor i Företrädesemissionen
Fem befintliga aktier berättigar till en unit som består av 4 nya aktier och en teckningsoption. Teckningskursen är 4,8 SEK per unit, motsvarande 1,2 SEK per ny aktie. Teckningsperioden löper från och med den 17 april 2015 till och med den 4 maj 2015. Maximalt ska 3 391 218 units kunna emitteras, varigenom maximalt 13 564 872 aktier och 3 391 218 teckningsoptioner kan emitteras. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 16,3 MSEK före emissionskostnader, varvid bolagets aktiekapital kommer att öka med 678 243,60 SEK. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i bolaget på First Norths officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin delårsredogörelse januari – september 2015, eller, om bolaget inte offentliggjort någon sådan delårsredogörelse, den 23 december 2015 (”Beräkningsperioden”), dock lägst 1,2 SEK och högst 3 SEK. Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska ske under en period om tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast den 2 februari 2016. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Företrädesemissionen tillförs bolaget ytterligare cirka 4,1 – 10,2 MSEK, varvid bolagets aktiekapital kommer att öka med 169 560,90 SEK. Bolagets avsikt är att teckningsoptionerna ska tas upp till handel på First North.

Huvudsakliga villkor i Överteckningsemissionen
Styrelsen har den 30 mars 2015 beslutat om en emission av ytterligare units som är sammansatta på samma sätt som de units som emitterats i Företrädesemissionen, dvs. de består av 4 nya aktier och en teckningsoption med samma villkor som teckningsoptionerna i Företrädesemissionen. Teckningskursen är 4,8 SEK per unit, motsvarande 1,2 SEK per ny aktie. Teckningsperioden löper från och med den 17 april 2015 till och med den 4 maj 2015. Rätt att teckna units i Överteckningsemissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de som har tecknat sig för units i Företrädesemissionen utan företrädesrätt, men inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade units. Maximalt ska 625 000 units kunna emitteras, varigenom maximalt 2 500 000 aktier och 625 000 teckningsoptioner kan emitteras. Vid full teckning i Överteckningsemissionen tillförs bolaget cirka 3 MSEK före emissionskostnader, varvid bolagets aktiekapital kommer att öka med 125 000 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Överteckningsemissionen tillförs bolaget ytterligare 750 000 – 1 875 000 SEK, varvid bolagets aktiekapital kommer att öka med 31 250 SEK. Bolagets avsikt är att teckningsoptionerna ska tas upp till handel på First North.

Aktier och aktiekapital
Bolagets aktiekapital uppgår idag till 847 804,70 SEK fördelat på 16 956 094 aktier. Emissionerna kan komma att medföra en ökning av aktiekapitalet med 803 243,60 SEK genom emission av högst 16 064 872 aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 200 810,90 SEK genom nyemission av högst 4 016 218 aktier. Sammantaget medför ovanstående beslut att aktiekapitalet efter emissionerna och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer att uppgå till högst 1 851 859,20 SEK fördelat på högst 37 037 184 aktier.

Preliminär tidplan avseende emissionerna
Sista dag för handel med aktier inkl. uniträtter: 10 april 2015
Första dag för handel med aktier exkl. uniträtter:13 april 2015
Avstämningsdag Euroclear: 14 april 2015
Teckningsperiod:17 april – 4 maj 2015
Handel med uniträtter inleds:17 april 2015
Sista dag för handel med uniträtter: 29 april 2015
Handel med BTU:Från den 17 april 2015 till och med dagen då emissionen registrerats hos Bolagsverket.
Finansiell rådgivare: Stockholm Corporate Finance AB
Juridisk rådgivare:Advokatfirman Westermark Anjou AB
Emissionsinstitut:Aktieinvest FK AB
Tecknings- och garantiförbindelser:Tecknings- och garantiförbindelser uppgår till 80 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser från befintliga ägare uppgår till cirka 20 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser från styrelsen och ledning uppgår till ca 14 procent av Företrädesemissionen.

Om Brighter AB
Brighter utvecklar genom sitt intellektuella kapital innovationer för människor som lever med en sjukdom. Vi utvecklar framtidens hjälpmedel som förbättrar individens livssituation och vardag. Hälften av Sveriges 4,6 miljoner hushåll kommer inom fem år vara uppkopplade för vård i hemmet eller genom mobila enheter. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom e-hälsa – en marknad som redan i år, 2015, är värd 160 miljarder US dollar globalt.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Brighter. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Brighter kommer endast att ske genom det informationsmemorandum med folder som kommer att sammanställas och skickas till bolagets aktieägare. Informationsmemorandumet kommer att offentliggöras, och hållas tillgängligt bland annat på Bolagets hemsida, vilket Bolaget beräknar kunna ske omkring den 16 april 2015. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga värdepapper omnämnda häri har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Brighters aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG

Besök bolagets hemsida och prenumerera på pressmeddelanden: www.brighter.se

Följ bolaget på: www.introduce.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, Per Grundström +46 (0)8 – 454 32 29, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se
Truls Sjöstedt, VD
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se