Postat

Brighter offentliggör informationsmemorandum i samband med bolagets garanterade företrädesemission uppgående till 16,3 MSEK

Styrelsen för Brighter AB (publ) har publicerat ett informationsmemorandum avseende Bolagets förestående företrädesemission om cirka 16,3 MSEK. Informationsmemorandumet kommer under teckningsperioden 17 april – 4 maj 2015 att finnas tillgänglig på Brighters hemsida, www.brighter.se/emission2015

För att ta del av emissionsvillkor samt ytterligare info, se Pågående Erbjudanden

Bakgrund
Styrelsen i Brighter beslutade den 30 mars 2015 att genomföra en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, om cirka 16,3 MSEK, samt, vid överteckning av densamma, en överteckningsemission, bestående av aktier och teckningsoptioner, om ytterligare 3,0 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i företrädesemissionen samt överteckningsemissionen kan Brighter tillföras ytterligare mellan cirka 4,8 och cirka 12,1 MSEK.

Företrädesemissionen är till 83,5 % säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium.

De som på avstämningsdagen den 14 april 2015 var registrerade som aktieägare i Brighter äger företrädesrätt att teckna units i Brighter utifrån befintligt aktieinnehav. Aktieägare i Brighter erhåller för varje (1) befintlig aktie en (1) uniträtt. Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nya aktier samt en (1) teckningsoption. Teckningskursen per unit uppgår till 4,80 SEK motsvarande 1,20 SEK per aktie.

Brighter utvecklar en portabel integrerad lösning för att underlätta hantering och kontroll av insulinbehandlad diabetes. Nästa generations Brighter One integrerar, förutom de viktigaste funktionerna för att hantera behandlingen, även kopplingen mot framtidens eHälsosystem. Med enheten kan patienten mäta blodglukosvärdet, dosera och injicera insulin samt få informationen automatiskt lagrad.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till Brighter AB (publ) i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: 08 440 56 47
Email: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Brighter AB
Brighter utvecklar genom sitt intellektuella kapital innovationer för människor som lever med en sjukdom. Vi utvecklar framtidens hjälpmedel som förbättrar individens livssituation och vardag. Hälften av Sveriges 4,6 miljoner hushåll kommer inom fem år vara uppkopplade för vård i hemmet eller genom mobila enheter. Brighters mål är att förenkla, effektivisera och stärka banden mellan patienten och vården genom att utveckla innovationer inom e-hälsa – en marknad som redan i år, 2015, är värd 160 miljarder US dollar globalt.

Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se