Postat

BRIOX GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION

Styrelsen har den 3 augusti 2016 beslutat, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 12 maj 2016, att genomföra en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner i Bolaget.

Totalt emitteras ut 1 181 872 aktier till kursen 4,60 kr styck samt 295 468 teckningsoptioner, varvid Bolaget tillförs cirka 5,5 mkr före emissionskostnader.

Efter den riktade nyemissionen av aktier och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital öka med maximalt 1 625 083 kr. Nyemissionen motsvarar en utspädning vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna om cirka 15 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.

Optionerna ger innehavaren rätt att från dess att registrering skett till och med den 31 juli 2017 för varje Optionsrätt teckna en aktie i Bolaget. Teckningskursen vid lösen är 5,00 kr per aktie.

Styrelsen beslutade även om ändring av villkoren för teckningsoptioner (teckningsoptioner beslutade om 16 dec 2015 med löptid till den 15 september 2016). Styrelsen beslutade att sänka teckningskursen till 4,89 SEK. I den nya teckningskursen är hänsyn tagen till den sammanläggning av aktier som skedde på årsstämman den 12 maj 2016.

En sänkning av teckningskursen på teckningsoptionerna är en förutsättning för att kunna genomföra den riktade emissionen. Syftet med nyemissionen är att stärka Bolagets finansiella ställning samt att tillföra Bolaget långsiktig finansiell styrka på ägarsidan. Emissionen tecknas av i sin helhet av en grupp kvalificerade investerare.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance har agerat finansiella rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Enström, Verkställande direktör
tel 08- 440 56 47.
peter.enstrom@stockholmcorp.se

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Om Briox AB (publ)
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se