Postat

BRIOX: OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION

Den fullt garanterade företrädesemissionen i Briox AB (publ), uppgående till ca 23 MSEK, vars teckningsperiod avslutades den 18 april 2017, tecknades till 88,03 procent, vilket innebär att del av garantikonsortiets åtagande behöver tas i anspråk för resterande 11,97 procent av emissionen. Totalt tecknades, utöver garantiteckningar, 1 942 148 units, varav 1 609 720 units med företrädesrätt och 332 428 units utan företrädesrätt

Genomförandet av emissionerna skapar starka förutsättningar för Briox. ”Det är avgörande att vi får fokusera på affären nu”, säger VD Johan Rutgersson. ”Att våra största ägare tecknar sig fullt, att styrelsen och ledande personer tecknat sig för ca 3 MKR samt att vi fått en ny storägare är också väldigt positivt för Briox”, tillägger Rutgersson.

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 9 707 171 SEK genom emission av 8 824 644 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Briox till cirka 25 124 237 SEK fördelat på 22 840 068 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 1,10 SEK.

Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att ske på NGM Nordic MTF till och med slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 18.

Bolaget genomförde även en riktad emission under mars om cirka 7,8 MSEK. Likviden från emissionerna tillför Briox resurser att genomföra planerade åtgärder på befintliga marknader med målsättning att bli kassaflödesneutrala vid utgången av 2018.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till Briox AB i samband med emissionerna. Setterwalls Advokatbyrå (www.setterwalls.se) är juridisk rådgivare till Briox AB i samband med emissionerna.

Övrigt
Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades till publicering kl. 16 tisdagen den 25 april 2017.

För mer information kontakta;
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel 08-440 56 47
Email: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 15 72 00
Email: johan.rutgersson@briox.se

Om Briox AB
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder förutom i Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. www.briox.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se