Postat

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Styrelsen för Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 maj utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen den 6 april 2021. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 36 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 138 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Bolaget meddelar även att registrering av de nyemitterade aktier som tecknades i den riktade nyemission om cirka 25 MSEK, som också beslutades av styrelsen den 6 april 2021, nu är genomförd. Bolaget tillförs totalt cirka 51 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom de båda nyemissionerna.

Sammanräkningen i företrädesemissionen visar att 4 124 366 aktier tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarade cirka 90 procent av företrädesemissionen. Antalet aktier som tecknades utan stöd av företrädesrätt uppgick till 2 186 077 stycken, motsvarande cirka 48 procent av företrädesemissionen. Totalt blev företrädesemissionen därmed övertecknad med cirka 38 procent. Överteckningen innebär att emissionsgarantierna ej har tagits i anspråk. Företrädesemissionen innebär att Briox tillförs cirka 26 MSEK före emissionskostnader.

Vidare meddelar Bolaget att den riktade nyemission av aktier som genomfördes parallellt med företrädesemissionen nu är registrerad hos Bolagsverket. Den riktade nyemissionen tecknades bland annat av PMJ Fastigheter AB, Lindblom Invest AB, Fårö Capital AB och Monitor Enterprise Resource Planning System AB.

Briox tillförs genom de båda nyemissionerna totalt cirka 51 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4 MSEK.

– Briox båda emissioner har fått ett stort gensvar bland både befintliga och nya ägare. Befintliga ägare har i mycket hög grad nyttjat sina teckningsrätter och nya starka namn har tillkommit på ägarlistan. Detta är mycket glädjande och ett styrkebesked för Briox. Med en teckningsgrad på 138% är vi mycket tacksamma för det stora förtroende aktieägarna ger Briox i den fortsatta resan, säger Johan Nordqvist, VD för Briox.

Aktiekapital och antal aktier
Efter den genomförda registreringen av den riktade nyemissionen vid Bolagsverket uppgår aktiekapitalet i Briox till cirka 44 988 843,07 SEK. Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 5 022 391,55 SEK genom emission av 4 565 781 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Briox att uppgå till cirka 50 011 234,61 SEK fördelat på 45 464 465 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 1,10 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på NGM Nordic SME fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 22, 2021.

Meddelande om tilldelning
Meddelande om tilldelning till tecknare utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som avses skickas ut till respektive tecknare idag.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance var finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare i samband med nyemissionerna. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerade emissionsinstitut i samband med nyemissionerna.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance 
Tel: +46 8 440 56 40  
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Briox AB (publ) Johan Nordqvist, VD Briox
Tel: +46 (0) 706 618 680 
E-post: johan.nordqvist@briox.se 
 
Briox AB (publ) Johan Rutgersson, Styrelseordförande Briox
Tel: +46 (0) 708 157 200 
E-post: johan.rutgersson@briox.se

Om Briox (publ)
Briox utvecklar och säljer webbaserade program för bland annat bokföring och fakturering. Kunderna till Briox är redovisningsbyråer, små och medelstora företag, skolor och organisationer. Briox har kontor i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox grundades 2010 i Växjö, Sverige och Briox AB (BRIOX) är idag listat på NGM Nordic SME. För mer information se: www.briox.
 
Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se