Postat

Cell Impact har genomfört en riktad nyemission om 175 miljoner kronor

Styrelsen i Cell Impact AB (Nasdaq First North Growth Market: CI B) (”Cell Impact” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 16 april 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 7 000 000 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 25 kronor per aktie (”Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget tillförs 175 000 000 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, utfört av Carnegie Investment Bank AB (publ) och Stockholm Corporate Finance AB, och motsvarar en rabatt om cirka 6,7 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 6 oktober 2020. Flera svenska och internationella institutionella investerare, däribland BNP Paribas Energy Transition Fund, DNB Asset Management (inklusive fonderna DNB Miljøinvest, DNB Renewable Energy och DNB Disruptive Opportunities) och Cicero Fonder, deltog i Nyemissionen.

Emissionslikviden kommer att användas till att finansiera Cell Impacts fortsatta väg mot kommersialisering och utökningen av produktionskapaciteten i den nya fabriken i Karlskoga (Brickegården) för att bana väg för utökad serieproduktion. Tillsammans med befintlig kassa, förväntas emissionslikviden vara tillräcklig för att finansiera Bolagets affärsplan till början av 2022.

Styrelsen för Cell Impact bedömer att flexibiliteten som möjliggörs av en riktad nyemission, och att således avvika från aktieägarnas företrädesrätt, är det mest lämpliga alternativet för Bolaget vid denna tidpunkt eftersom ett sådant förfarande gör det möjligt att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, diversifiera aktieägarbasen och finansiera Bolagets fortsatta kommersialisering. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i Nyemissionen är marknadsmässig eftersom den har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Genom Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 810 293,07 kronor från 6 001 069,13 kronor till 6 811 362,20 kronor, genom nyemission av 7 000 000 B-aktier, innebärandes att det totala antalet aktier ökar från 51 842 334 aktier till 58 842 334 aktier, som tillsammans berättigar till 6 080 253,4 röster, varav 217 800 utgörs av A-aktier som tillsammans berättigar till 217 800,0 röster och 58 624 534 utgörs av B-aktier som tillsammans berättigar till 5 862 453,4 röster. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 11,90 procent av aktiekapitalet och cirka 11,51 procent av rösterna för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen.

I samband med Nyemissionen har Östersjöstiftelsen samt styrelseledamöter och medlemmar i ledningen, åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Cell Impact under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum. Dessutom har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte genomföra ytterligare emissioner under en period om 360 kalenderdagar efter likviddatum.

Rådgivare
I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner och Stockholm Corporate Finance AB som Co-manager. Advokatfirman Vinge agerar legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance, +46 8 440 56 40  otto.rydbeck@stockholmcorp.se
Pär Teike, VD Cell Impact, +46 73-024 06 84 paer.teike@cellimpact.com.

Om Cell Impact
Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning (adiabatic high-velocity forming) som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder.
Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller info@fnca.se

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 39 M&A-rådgivare och investmentbanker i 40 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se