Postat

CombiGenes företrädesemission om 31 miljoner kronor övertecknad

Den 18 september 2018 avslutades teckningstiden i CombiGene AB:s (”CombiGene” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om cirka 31 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 46 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 148 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 31 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor skickades ut den 21 september 2018.

VD Jan Nilsson kommenterar
– Den framgångsrika företrädesemissionen ger oss resurser att fortsätta utvecklingen av vår läkemedelskandidat CG01 med full kraft och utan dröjsmål. Konkret innebär detta att vi under 2018 och 2019 tillsammans med vår partner CGT Catapult kommer att utveckla tillverkningsmetod för CG01 och därefter initiera biodistributions- och toxikologistudier.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen
Totalt inkom anmälningar motsvarande cirka 46 MSEK, varav 3 160 134 units (cirka 62 procent av totalt tecknat belopp) med stöd av företrädesrätt och 1 935 804 units (cirka 38 procent av totalt tecknat belopp) utan stöd av företrädesrätt.

Totalt tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt 3 160 134 units (cirka 92 procent av emissionsvolymen) och 279 431 units (cirka 8 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt innebärande att Bolaget tillförs cirka 31 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 5,6 MSEK (inkl. ersättning för garantiåtaganden om cirka 2,3 MSEK). Därtill kan Bolaget komma att tillföras ytterligare mellan cirka 13,8 och 17,2 MSEK före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2019 nyttjas. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för motsvarande 70 procent av volymvägd snittkurs under perioden från och med den 15 augusti 2019 till och med den 28 augusti 2019, dock minst 2,00 SEK och maximalt 2,50 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019 kan äga rum under perioden från och med 1 september 2019 till och med den 30 september 2019. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av företrädesrätt har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 24 augusti 2018. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka skickade ut den 21 september 2018. Tecknare som inte tilldelas units erhåller inga avräkningsnotor. För garantiåtaganden utgår ersättning om 10 procent på garanterat belopp.

Antal aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 3 439 565 SEK genom emission av 34 395 650 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 5 159 347,60 SEK fördelat på 51 593 476 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2019 som emitteras i företrädesemis-sionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 687 913,00 SEK genom utgivande av högst 6 879 130 aktier. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till 5 847 260,60 SEK, fördelat på 58 472 606 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering är beräknad att ske omkring vecka 40, 2018.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Fredersen Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Jan Nilsson, VD 
CombiGene AB (publ) 
Tel: +46 (0)704 66 31 63
E-post: jan.nilsson@combigene.com

Otto Rydbeck, VD
Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om CombiGene AB
CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight Stock Market. www.combigene.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se