Postat

CybAero gör riktad emission till strategisk amerikansk investerare

Styrelsen i CybAero har beslutat om riktad nyemission om 2 749 000 aktier till Subversive Capital LLC. Beslutet är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 30 december 2015. Därutöver föreslås att den extra bolagsstämman även fattar beslut om att två representanter från Subversive Capital väljs in i styrelsen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Styrelsen har beslutat, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, om en riktad nyemission om 2 749 000 aktier med en teckningskurs om 8,15 kronor per aktie. Teckningskursen har baserats på en genomsnittlig aktiekurs och har slutligt bestämts genom förhandling mellan bolaget och tecknaren.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ökat delägarskap för en strategisk samarbetspartner och samtidigt stärka bolagets finansiella ställning. Den riktade nyemissionen väntas tillföra CybAero omkring 22,4 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Till extra bolagsstämman föreslås att representanterna Adam Rothstein och Michael Auerbach från Subversive Capital väljs in i styrelsen.

Adam Rothstein förvaltar ett antal större fonder och har en bakgrund som Investment Banker.

Michael Auerbach är, förutom engagemanget i Subversive Capital, även Senior Vice President i Albright Stonebridge Group (ASG) – som CybAero nyligen inlett ett strategiskt samarbete med.

– Subversive Capital LLC blev aktieägare i bolaget i augusti 2015 genom att först förvärva AeroVironments aktier samt dessutom genom att delta fullt ut i bolagets företrädesemission i september 2015. Syftet med emissionen är att accelerera bolagets satsningar inom marknadspenetration och produktion samt att därigenom främja bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare, säger Mikael Hult, VD CybAero.

– Auerbachs och Rothsteins, politiska och kommersiella kompetenser samt erfarenheter ser vi som ett värdefullt komplement till bolagets styrelse och för CybAeros fortsatta internationella utveckling, fortsätter Mikael Hult, VD CybAero.

Genom nyemissionen ökar CybAeros aktiekapital från 43 868 728,50 kronor till 47 992 228,50 kronor. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i CybAero att uppgå till 31 994 819 stycken. Nyemissionen innebär en utspädning för CybAeros befintliga aktieägare med cirka 8,6 procent efter genomförd nyemission.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero AB (publ) skall offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 december 2015 klockan 08:30.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Ernst & Young AB
(EY Law) och Advokatfirman Delphi är juridiska rådgivare i samband med transaktionen.

För mer information vänligen kontakta:
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance, tel 08-440 56 47
e-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Mikael Hult, VD CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Michael Auerbach, Senior Vice President, Albright Stonebridge Group
e-post: Mauerbach@albrightstonebridge.com

Ina Nehr, Marknadskommunikatör CybAero AB, tel 0733-25 58 68
e-post: ina.nehr@cybaero.se

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och effektivare flygning, bl a i farliga miljöer. Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 55 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se