Postat

CybAeros företrädesemission kraftigt övertecknad

CybAeros företrädesemisson om cirka 65 MSEK blev kraftigt övertecknad. Mot bakgrund av den stor efterfrågan från såväl nya som befintliga aktieägare utnyttjas övertilldelningsoptionen. CybAero tillförs därmed totalt cirka 75 MSEK före emissionskostnader.

CybAero har slutfört sin fullt garanterade företrädesemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.  Det slutliga resultatet visar att totalt 8 959 584 aktier tecknades med företräde, motsvarande cirka 97 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt
7 915 130 aktier. Nyemissionen tecknades därmed till 182 procent.

Företrädesemissionen är således övertecknad och CybAeros styrelse har beslutat, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagstämma, att mot bakgrund av stor efterfrågan från såväl nya som befintliga ägare utnyttja övertilldelningsoptionen och emittera 1 500 000 aktier, motsvarande cirka 10,5 MSEK.

– Vi är stolta över det stora intresset för CybAero.  Emissionen ger oss möjlighet att ytterligare stärka vår marknadsposition och fortsätta våra strategiska satsningar inom systemintegration och produktion. Vi vill samtidigt hälsa ett antal nya aktieägare varmt välkomna till bolaget, säger Mikael Hult, VD CybAero.

Genom nyemissionen ökar CybAeros aktiekapital från 27 745 819,50 kronor till 43 868 728,50 kronor. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i CybAero att uppgå till 29 245 819.

Informationen i detta pressmeddelade är sådan som CybAero AB (publ) skall offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 september 2015 klockan 08:30.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB och Redeye AB är finansiella rådgivare och Ernst & Young AB (EY Law) och Advokatfirman Delphi är juridiska rådgivare i samband med transaktionen.

För mer information vänligen kontakta:
Mikael Hult, Vd CybAero AB, tel 013-465 29 00
e-post: mikael.hult@cybaero.se

Peter Enström, Vd Stockholm Corporate Finance, tel 08 440 56 47
e-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Ina Nehr, Marknadskommunikatör CybAero AB, tel 0733-25 58 68
e-post: ina.nehr@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se        Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptersystem, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) för säkrare och kostnadseffektivare flygning, bl a i farliga miljöer.
Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID ONE som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på Nasdaq First North sedan 2007. Remium Nordic AB är Certified Adviser

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se