Postat

Deflamo genomför företrädesemission om cirka 20 MSEK

Styrelsen i Deflamo AB (publ) (”Deflamo” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädes­emission om upp till cirka 20 MSEK villkorat av bolagsstämmas godkännande.

Företrädesemission om cirka 20 MSEK
Emissionen är säkerställd till 70 % genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Bryggfinansiering om 5 MSEK upptagen
Bolaget håller extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2016 kl. 10.30 i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö

Sammanfattning av huvudsakliga emissionsvillkor

Tio (10) befintliga aktier i Deflamo ger rätt att teckna nio (9) nya B-aktier
Teckningskursen per aktie är 2,15 kronor
Teckningstiden är 4-18 mars 2016
Avstämningsdag för deltagande i emissionen är 2 mars 2016

Bakgrund och motiv till emissionen
Deflamo har under andra halvåret 2015 fokuserat på att identifiera inom vilka applikationsområden Apyrum fungerar som bäst. Detta tillsammans med en framgångsrik produkt- och processutveckling gör att bolaget nu kan adressera applikationer med stor marknadspotential på en global marknad. Deflamos nya produktionsanläggning är under uppbyggnad i Karlshamn och beräknas blir klar under våren. För närvarande förs nu fördjupade diskussioner om ett strategiskt samarbete med en internationell industrikoncern. Det samarbete som diskuteras omfattar både forskning och utveckling, produktion samt försäljning och marknadsföring.

Styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission. Huvudmotiven för denna emission är:

Slutföra installationen av pilot-/produktionslinje i Karlshamn
Fortsatt drift av bolaget såsom kundbearbetning och försäljning
Slutförhandla avtal med internationell industrikoncern

Bryggfinansiering
Bolaget har från större ägare upptagit bryggfinansiering om 5 MSEK till en finansieringskostnad motsvarande 10 % av lånet. Återbetalning beräknas ske per den 30 april 2016. Likviden för bryggfinansieringen avses företrädesvis utnyttjas för delbetalning av produktionsanläggningen samt löpande kostnader fram tills att bolaget kan disponera över emissionslikviden.

Emissionsvillkor
Styrelsen i Bolaget har beslutat, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 9 310 923 B-aktier. Aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för emissionen, den 2 mars 2016, kommer att för varje innehavd aktie oavsett aktieslag erhålla en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att för 2,15 SEK per aktie teckna nio (9) nya B-aktier i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 4 mars till och med den 18 mars 2016.
Den volymvägda genomsnittskursen för Deflamo B har under de senaste 15 handelsdagarna uppgått till 4,37 kronor. Totalt kommer emissionen vid full teckning maximalt tillföra Bolaget cirka 20 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning kommer antalet B-aktier öka till sammanlagt 18 635 986 och det totala antalet aktier i Bolaget till 19 656 397, varvid antalet A-aktier uppgår till 1 020 411 stycken.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Emissionen är säkerställd till 70 % av emissionsbeloppet. Deflamo har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större ägare, styrelseledamöter och vd motsvarande cirka 20 % av emissionsbeloppet. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Härutöver har Bolaget mot marknadsmässig ersättning ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 50 % av emissionen.

Preliminär tidplan för emissionen
29 januari        Kallelse till extra bolagsstämma
26 februari       Extra bolagsstämma
26 februari       Beräknat datum för publicering av informationsmemorandum
29 februari       Sista dag för handel i Bolagets B-aktie med rätt till deltagande i emissionen
1 mars            Första dag för handel i Bolagets B-aktie utan rätt till deltagande i emissionen
2 mars            Avstämningsdag för deltagande i emissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen
4-18 mars       Teckningsperiod
4-16 mars       Handel i teckningsrätter
29 mars          Preliminärt utfall i emissionen publiceras

Extra bolagsstämma
Deflamo AB (publ) håller extra bolagsstämma den 26 februari 2016 kl. 10.30 i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs i separat pressmeddelande samt kommer publiceras i vederbörlig ordning.

Rådgivare
Bolaget har anlitat Stockholm Corporate Finance AB som finansiell rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Enström, vd, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0) 8 440 56 47
E-mail: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 67 42 185
E-mail: per-erik.velin@deflamo.com

Jan Blomquist, styrelseledamot
Tel: +46 (0)70 486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum.
Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund: 

– De överlägsna miljöegenskaperna
– Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
– Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och time to market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare. Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se