Postat

Detaljhandelsföretaget Micro genomför en säkerställd företrädesemission om 29,5 Mkr

Mot bakgrund av beslutet från extra bolagsstämma den 16 november 2006 att genomföra en företrädesemission har styrelsen för Micro Holding AB (publ) fattat beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare med följande villkor;

• Företrädesemission om cirka 29,5 Mkr • Aktieägare äger rätt att teckna fyra (4) nya aktier för varje femtal (5) befintliga aktier • Emissionskurs om 0,40 kronor per aktie • Emissionen omfattar 73 767 200 nya aktier • Handel i teckningsrätter pågår mellan den 29 november – 7 december 2006 • Teckningstid är mellan den 29 november – 12 december 2006 • Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier

Bakgrund

MICRO grundades i Anderstorp 1958. MICRO är därmed ett av Sveriges äldsta företag inom branschen för försäljning av reservdelar och tillbehör för bilar. Genom företagets snart 50-åriga historia så är MICRO ett känt och etablerat varumärke. År 2000 förvärvade Bilia AB (publ) MICRO med syfte att vidareutveckla verksamheten. Bilia avyttrade under våren 2005 MICRO till Mats Nilstoft med familj som största ägare. Mats Nilstoft har varit verksam i bildelsbranschen i nästan femton år och framgångsrikt drivit både grossist- och detaljiströrelser samt varit styrelseordförande i bildelskedjan Autoexperten. Under december 2005 förvärvade Powerit PS AB (publ) MICRO via ett så kallat omvänt köp och ändrade bolagets namn till Micro Holding AB (publ). Detta innebär att MICRO är noterat på First North (Nya Marknaden) med totalt cirka 2 500 aktieägare.

Micro Holding AB (publ) har sedan ägarförändringen med Mats Nilstoft som huvudägare genomgått förändringar för att nå lönsamhet. VD har tillsatts med bred erfarenhet från detaljhandeln. Ett handlingsprogram har implementerats för att öka effektiviteten som resulterat i personalnedskärningar, flytt av servicekontoret till både billigare och mer ändamålsenliga lokaler, introduktion och en framgångsrik lansering av MICRO-bonuskort för att öka lojaliteten och köpfrekvensen, stängning av olönsam butik samt uppstart av e-handelsförsäljning. Under det senaste året har en tydlig affärsidé växt fram vilken har lett till ett optimerat produktutbud. MICRO har genom strategiförändringen blivit marknadens enda renodlade detaljhandelskedja inom biltillbehör och bilreservdelar som vänder sig till privatkonsumenter. MICRO har idag 14 butiker som finns i eller omkring köpcentra. Butikerna upplevs som moderna och professionella med en tydlig och konsekvent exponering. Den svenska marknaden för bilrelaterade produkter, dvs tillbehör och reservdelar, beräknas i konsumentledet att uppgå till cirka 6 miljarder kronor per år. I dagsläget har MICRO en marknadsandel om cirka två procent.

Motiv

Micro Holding AB (publ) har på kort tid återskapat förtroendet för MICROs varumärke och stärkt sin marknadsposition. Strategiförändringen med att återgå till kärnverksamheten, att sälja billtillbehör och bilreservdelar, har på kort tid givit mätbara resultat i form av ökad försäljning per kund och väsentligt förbättrat rörelseresultat. MICRO har goda förutsättningar för att bli framgångsrikt och lönsam, dels genom varumärkets och firmanamnets tydliga exponering i ett butiksnät bestående av 14 enheter och dels genom den påbörjade e-handelsförsäljningen. MICRO bedömer möjligheterna att öka sin marknadsandel som goda. Detta skall ske genom en fortsatt satsning på att förbättra inköp och logistik, att hålla en mycket hög servicenivå, ett träffsäkert och prisvärt produktsortiment samt genom att marknadsföra sig mot

privatkonsumenter. MICROs nya ägarstruktur tillför den kompetens som krävs för att man skall kunna skapa både lönsamhet och ökade marknadsandelar. Den negativa trenden har brutits, vi ser omsättningen öka. Förutsättningarna är goda för att bedriva framgångsrik detaljhandel. MICRO har en bra grund att stå på för att vidareutveckla verksamheten. Nyemissionen om 29,5 Mkr före emissionskostnader skall användas för att öka tillväxten. MICRO skall expandera butiksnätet genom att etablera nya butiker på platser med stort kontinuerligt flöde av människor och lättillgänglighet för bilar samt ökad e-handelsförsäljning. En mindre del av emissionslikviden kommer användas till att öka försäljningen inom nuvarande butiksnät samt intensifiera marknadsföringsarbetet för att stärka MICROs varumärke.

Teckningsförbindelse

Huvudägarna Mats Nilstoft med bolag och Stellar International har förbundit sig att i nyemissionen teckna lägst 7.376.620 aktier, motsvarande cirka 2,9 Mkr av de 35.178.460 aktier som de innehar teckningsrätter för att teckna. Mats Nilstoft och Stellar International sammanlagda aktieinnehav i Micro Holding efter nyemissionen kommer därmed att motsvara lägst cirka 30,9 procent av antal aktier och röster, jämfört med cirka 47,7 procent före nyemissionen.

Emissionsgaranti

Mohammed Al-Amoudi garanterar att teckna aktier, som inte tecknas av aktieägare med eller utan stöd av teckningsrätter, om 20 Mkr och Skandinaviska Enskilda Banken för kunders räkning garanterar att teckna aktier om 7 Mkr. Därmed finns teckningsförbindelser och garantier för hela emissionen.

Preliminär tidplan för nyemissionen 2006

22 november deltagande i Nyemissionen

Sista dag för handel med aktien inklusive rätt till

Första dag för handel med aktien exklusive rätt till deltagande i Nyemissionen

Offentliggörande av prospekt

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, dvs de aktieägare som är registrerade som aktieägare i Micro Holding ABs (publ) aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen

Emissionsredovisning samt anmälningssedel skickas till direktregistrerade aktieägare

Handel med teckningsrätter Teckningsperiod

23 november

24 november 27 november

28 november

29 november 29 november

– 7 december – 12 december

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Micro Holding AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Kristina Jarring, VD, telefon 0705 65 33 16, e-post Kristina.jarring@micro.se Mats Nilstoft, Styrelseordförande, telefon 0705 78 10 60, e-post nilstoft@telia.com

Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt.

Micro Holding AB (publ) äger och driver Micro, den enda renodlade detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för bil- och motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för lättservice, bilvård, styling och reservdelar. Företagets sortiment omfattar även ett brett urval av biltillbehör och verktyg. Micro har drygt 150 medarbetare fördelat på 14 butiker från Gävle i norr till Malmö i söder, centrallager i Anderstorp och servicekontor i Helsingborg. Micro Holding AB (f d Powerit PS AB publ) är noterat på First North sedan 2000. www.microholding.se
 
Stockholm Corporate Finance AB erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning främst till mindre och medelstora marknadsnoterade bolag samt dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och godkänd av Stockholmsbörsen som Certified Adviser för marknadsplatsen First North som är en del av den nordiska börsen OMX. www.stockholmcorp.se
 
 

Ladda ner pdf