Postat

Diamyd stärker finansiell ställning och genomför fulltecknad riktad emission

Pressmeddelande

Stockholm den 21 april 2008

Diamyd Medical AB (publ) (ticker DIAM B) har beslutat om och framgångsrikt genomfört en riktad emission om sammanlagt 991 000 B-aktier. Aktierna har placerats till en begränsad krets professionella investerare till en kurs om 73 SEK per aktie. Emissionen tillför bolaget totalt 72,3 MSEK före emissionskostnader. För varje emitterad och betald aktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie till kurs 100 SEK under april 2009. Vid fullt utnyttjande av emitterade teckningsoptioner kommer Diamyd att tillföras ytterligare 99,1 MSEK.

Efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att öka med 991 000 SEK till 10 901 570 SEK, motsvarande 561 671 A-aktier och 10 339 899 B- aktier. Efter emissionen motsvarar de nya aktierna 9,1 % av kapitalet och 6,2 % av rösterna. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital att öka med ytterligare 991 000 SEK och antalet aktier kommer att öka med ytterligare 991 000 B-aktier. Diamyds styrelse tog beslut om nyemissionen med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 11 december 2007 samt på den extra bolagsstämman den 10 mars 2008.

”Denna emission för oss ytterligare ett steg mot kommersialisering av vårt terapeutiska diabetesvaccin Diamyd®”, säger Elisabeth Lindner, VD och koncernchef för Diamyd Medical. ”Samtidigt som resurser säkerställts för att finansiera starten av de kliniska fas III-studier, som erfordras för marknadsgodkännande, kommer vi att fortsätta våra partnerdiskussioner för Diamyd® och NTDDS från en styrkeposition. Jag hälsar våra nya aktieägare varmt välkomna.”

Stockholm Corporate Finance har varit finansiella rådgivare till Diamyd i samband med emissionen.samband med emissionen.

För ytterligare information kontakta: Elisabeth Lindner, VD och koncernchef Diamyd Medical AB (publ.), elisabeth.lindner@diamyd.com Tel: 08 661 0026

För bilder och pressmaterial vänligen kontakta: Sonja Catani, informationschef Diamyd Medical AB (publ.), sonja.catani@diamyd.com Tel: 08 661 0026

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Diamyd Medical är ett svenskt biofarmaceutiskt företag med fokus på utveckling av läkemedel för behandling av autoimmun diabetes och dess komplikationer. Bolagets längst komna projekt är det GAD-baserade läkemedlet Diamyd® mot typ 1-diabetes, för vilket fas III-studier initierats i Europa och USA. Utöver detta har företaget inlett kliniska studier inom kronisk smärta med sitt Nerve Targeting Drug Delivery System (NTDDS) samt utlicensierat användningen av GAD för behandling av Parkinsons sjukdom.

Stockholm Corporate Finance AB, Bo Hansson, VD, telefon 08-440 56 58, e-post

bo.hansson@stockholmcorp.se

Nybrogatan 11, SE-114 39 Stockholm, Telefon +46 8 440 56 40, Fax +46 8 440 56 41 info@stockholmcorp.se, www.stockholmcorp.se
 

2008-04-21-Diamyd-genomfor-fulltecknad-riktad-emission – Ladda ner pdf