Postat

Dicot tillförs 10 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 till 90% teckningsgrad

Dicot AB (publ) (”Dicot” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3. Innehavare av teckningsoptioner utnyttjade 34 202 814 teckningsoptioner, motsvarande cirka 90 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 34 202 814 aktier till teckningskursen 0,29 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Dicot cirka 10 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund
Under det fjärde kvartalet 2021 genomförde Dicot en företrädesemission av så kallade units, bestående av tre (3) nyemitterade aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3. Varje teckningsoption berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Dicot. Utnyttjandeperioden löpte mellan den 1 och 15 juni 2022.

Utnyttjade teckningsoptioner har nu ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till ordinarie aktier beräknas ske omkring vecka 27.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna finns på Bolagets hemsida, www.dicot.se

Antal aktier och aktiekapital
Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Dicot med 34 202 814 aktier, från 102 900 206 till 137 103 020 aktier. Aktiekapitalet ökar med 4 275 352 SEK, från 12 862 526 SEK till 17 137 878 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat teckningsoptioner av serie TO 3, uppgår utspädningen till cirka 25 procent.

”- Det är mycket glädjande att så många valt att nyttja sina optioner och visa sin tilltro till bolaget. Med detta kapitaltillskott fortsätter vi målinriktat vårt arbete framåt med att utveckla ett nytt modernt potensläkemedel, där nästa stora milstolpe är att påbörja de första studierna i människa under nästa år”, säger Dicots VD Elin Trampe.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag legal rådgivare till Dicot i samband optionslösen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerade emissionsinstitut i samband med optionslösen.

För frågor med anledning av teckningsoptionerna, vänligen kontakta:
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB
Telefon: + 46 (0) 840 89 33 50
E-post: info@hagberganeborn.se

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Telefon: +46 (0) 8 440 56 40  
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Elin Trampe, VD Dicot
Telefon: +46 (0) 739 80 14 08
E-post: elin.trampe@dicot.se  

Om Dicot AB
Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och för tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre effekt och långt färre biverkningar, jämfört med de som finns på marknaden. Idag lider minst 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till 50 miljarder SEK. Utvecklingen sker i egen regi fram till och med fas 2-studier. Därefter är det Dicots intention att ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade-sale, med större, etablerade läkemedelsföretag för att kunna introducera LIB-01 på världsmarknaden.Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 300 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se