Postat

Dignitana tillförs 42 miljoner SEK i en riktad nyemission av units

Dignitana AB (publ) (”Dignitana” eller ”Bolaget”)meddelade idag att Bolaget har genomfört en framgångsrik riktad nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, vilket tillför Dignitana cirka 42 miljoner SEK före emissionskostnader. Likviden från nyemissionen kommer användas för att kraftfullt öka tillväxttakten i Bolaget med fokus på den nya skalpkylningsmaskinen, DigniCap Delta, som både är CE- och FDA-godkänd. Delta systemet medför även en förbättrad global intjäningsmodell bestående av engångs- och flergångsintäkter. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare 42 miljoner SEK före emissionskostnader.

Dignitanas styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 15 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) som tillför Bolaget cirka
42 miljoner SEK före emissionskostnader. Varje unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption. Investerarna består av institutionella och privata investerare, både svenska samt internationella och leds av Nyenburgh Investment Partners. Det är ett investeringspartnerskap baserat i Amsterdam med ett starkt fokus på europeiska life science-bolag som utvecklar innovativa lösningar för mänsklig hälsa.

Antalet aktier som omfattas av nyemissionen uppgår till 6 460 000 stycken och utökar Bolagets aktiekapital med 6 460 000 SEK till 55 059 155 SEK. Teckningskursen om 6,50 SEK per aktie har fastställts efter en accelererad bookbuilding-process. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.  Nyemissionen av aktier innebär en utspädningseffekt om cirka 11,7 procent av aktiekapitalet och 11,7 procent i förhållande till antalet röster i Bolaget efter nyemissionen.

En (1) teckningsoption (TO 7) berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 13,00 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner (TO 7) kan äga rum under perioden från och med den 1 oktober 2020 till och med den 15 oktober 2020.
Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner (TO 7) som emitteras i nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 3 230 000 SEK genom utgivande av högst 3 230 000 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 58 289 155 SEK, fördelat på 58 289 155 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna innebär det en utspädningseffekt om cirka 5,5 procent av aktiekapitalet och 5,5 procent i förhållande till antalet röster i Bolaget efter fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Dignitana och aktieägarna att diversifiera ägarbasen med ansedda investerare men även att den riktade nyemissionen ses som den bästa möjligheten att tillföra nytt kapital till för Bolaget attraktiva villkor. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker i enlighet med styrelsens bemyndigande från årsstämman 2019.

”Denna extra finansiering gör det möjligt för Dignitana att accelerera våra tillväxtplaner med Delta-enheten som fokus. Det är en ära att kunna addera Nyenburgh Investment Partners till vår ägarlista, en erkänd ledare inom life science-investeringar, detta hjälper oss att driva företaget framåt. Nyemissionen strukturerades för att stärka möjligheten att nå våra långsiktiga finansiella mål och göra det möjligt för företaget att uppnå en positiv kassaflödesposition. Vi är glada över att välkomna de nya investerarna – som alla har anslutit sig till vårt uppdrag att tillhandahålla överlägsen skalpkylningsteknologi till patienter runt om i världen”, kommenterade William Cronin, VD för Dignitana AB.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och sole bookrunner och Fredersen Advokatbyrå agerade legal rådgivare i samband med nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, CEO Stockholm Corporate Finance
William Cronin, CEO Dignitana bill.cronin@dignitana.com
Mikael Wahlgren, Deputy CEO Dignitana, mikael.wahlgren@dignitana.com

Om Dignitana
Dignitana AB är världsledande inom kliniskt avancerad hårbottenkylteknik. Företaget tillverkar DigniCap® kylsystem, en patenterad medicinsk kylanordning som ger cancerpatienter möjligheten att minimera håravfall i kemoterapi. FDA godkänd sedan 2015, erbjuder DigniCap kontinuerlig kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige med huvudkontor i Lund och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana Srl i Italien. Erik Penser Bank är Certified Adviser. Läs mer på www.dignitana.se och www.dignicap.com.

Om Nyenburgh Investment Partners (NYIP)
NYIP är ett life science-investeringspartnerskap baserat i Amsterdam med ett starkt fokus på europeiska life science-bolag som utvecklar innovativa lösningar för mänsklig hälsa. NYIP väljer ut och anpassar sina investeringar baserat på en effektiv och noggrann förvärvsgranskningsprocess som tittar på potentialen hos de innovationer som utvecklas. För mer information, se www.nyip.nl

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 42 M&A-rådgivare och investmentbanker i 43 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se