Postat

DIGNITANAS FÖRETRÄDESEMISSION OM 19,4 MSEK ÖVERTECKNAD OCH TILLSAMMANS MED DEN RIKTADE EMISSIONEN UPPGÅR KAPITALANSKAFFNINGEN TOTALT TILL 52,5 MSEK

Dignitana AB, världsledande inom medicinsk skalpkylning, tillkännager idag att företrädesemissionen, uppgående till cirka 19,4 MSEK är övertecknad med 75 procent.
Det slutliga resultatet visar att aktier motsvarande totalt 17 322 735 kronor tecknades med företräde. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om motsvarande 16 522 365 kronor. Därmed tecknades totalt 33 845 100 kronor i nyemissionen, vilket motsvarar cirka 175 procent.

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 1 290 320 SEK och antalet aktier med högst 1 290 320 aktier.

Bolaget genomförde även en riktad emission under maj om 33,1 MSEK. Likviden från emissionerna ska användas till Bolagets expansion i USA samt till att utveckla organisationen i USA för vidare lansering av skalpkylningssystemet DigniCap® på den amerikanska marknaden. Dessutom ska en del av likviden användas till produktutveckling av ett nytt mindre system. Dignitana har lanserat en ny och förbättrad affärsmodell i USA som innebär att kunderna, cancerkliniker, hyr maskinen samt betalar en avgift för varje behandling som genomförs. Detta kommer på sikt att ha stor påverkan på Dignitanas intjäningsförmåga.

VD Jan Richardsson Dignitana AB kommenterar: 
”Vi har under våren genomfört två emissioner och är tacksamma över det stora intresset som nya och befintliga aktieägare har visat för bolaget. Stärkta av förtroendet av både aktieägare och kunder ser vi med stor tillförsikt på utvecklingen på den amerikanska marknaden”.

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut runt den 17 juni 2016. Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA) kommer att ske på Nasdaq First North till och med slutgiltig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2016.

Rådgivare 
Stockholm Corporate Finance AB ( www.stockholmcorp.se ) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare i samband med emissionerna.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Telefon: +46 8 440 56 47
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se
Jan Richardsson, VD Dignitana AB (publ)
Telefon: +46 46 16 30 92
E-post: jan.richardsson@dignitana.se

Om Stockholm Corporate Finance AB 
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.  www.stockholmcorp.se

Om Dignitana AB (publ) 
Dignitanas, med säte i Lund, affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra den medicintekniska produkten DigniCap®. Dignitana bedriver en kontinuerlig forskning och utveckling av nya användningsområden för DigniCap®. Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För mer information gå in på: www.dignitana.se

Om skalpkylningssystemet DigniCap® 
Dignitanas huvudprodukt – skalpkylningssystemet DigniCap® – är ett patenterat system med syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall för patienter som genomgår cytostatikabehandling. DigniCap® erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort.