Postat

Doxas företrädesemission om 126 miljoner SEK övertecknad

Doxa Aktiebolag (publ) (”Bolaget” eller ”Doxa”) offentliggör idag utfallet av den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av styrelsen med bolagsstämmans efterföljande godkännande den 11 juni 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 175 miljoner SEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 139 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 126 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader.
 
Utfall i Företrädesemissionen
Sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 61 361 174 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarade cirka 97,57 procent av Företrädesemissionen. Antalet aktier som tecknades utan stöd av teckningsrätter uppgick till 26 102 644 aktier, motsvarande cirka 41,51 procent av Företrädesemission. Totalt blev Företrädesemissionen därmed övertecknad med cirka 39,08 procent. Företrädesemissionen innebär att Doxa tillförs cirka 126 miljoner SEK före emissionskostnader.
 
Meddelande om tilldelning
De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 21 juni 2021. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
 
Handel med BTA
Handel med BTA (Betald tecknad aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram tills de omvandlats till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 30, 2021.
 
Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar Doxas aktiekapital med 31 443 975 SEK till 82 887 950 SEK. Antalet aktier ökar med 62 887 950 till 165 775 900 aktier.
 
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare och Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i samband med kapitalanskaffningarna.

För mer information, vänligen kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance 
Tel: 08 440 56 40  
Email: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Greg Dingizian, styrelseordförande Doxa
Tel: 0733-984000
Email: greg@admaforvaltning.se

Om Doxa AB
Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; e-mail certifiedadviser@redeye.se).

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.