Postat

Ecoclime offentliggör nyemissioner om 66,5 MSEK

Styrelsen för Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av B-aktier (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 58,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser samt garantiförbindelser från huvudägare och externt garantikonsortium upp till totalt 70 procent av emissionsvolymen. Bolaget avser även att genomföra en riktad emission av A-aktier om cirka 8,2 miljoner kronor.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

 • Aktieägare i Bolaget per avstämningsdagen den 27 november 2018 har företrädesrätt och erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs elva (11) teckningsrätter för teckning av fem (5) nya B-aktier.
 • Teckningsperioden löper från och med den 29 november till och med den 13 december 2018.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 6,80 kronor per B-aktie.
 • Bolaget tillförs högst cirka 58,3 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Företrädesemissionen.
 • Prospektet för Företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 26 november 2018.
 • Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till att finansiera Bolagets fortsatta förvärvsdrivna expansion samt produkt- och projektinvesteringar.
 • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från huvudägare om cirka 1,7 miljoner kronor och extern investerare om cirka 5,0 miljoner kronor (motsvarande totalt cirka 11,5 procent av Företrädesemissionen) samt garantiförbindelser från externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 34,1 miljoner kronor (motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 70 procent av emissionsvolymen.
 • Företrädesemissionen av B-aktier har beslutats av styrelsen den 12 november 2018 med bemyndigande från Bolagets årsstämma den 24 maj 2018. Utöver Företrädesemissionen beslutade styrelsen att kalla till en extra bolagsstämman den 27 november 2018 för att besluta om en riktad nyemission (”den Riktade Emissionen”) av högst 1 200 000 A-aktier till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen dvs 6,80 kronor per aktie, till huvudägaren Celsium Group i Umeå AB. Vid fullteckning av den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 8,2 miljoner kronor. Teckning och betalning av de nya A-aktierna ska ske tidigast efter tilldelning av aktier i Företrädesemissionen, dock senast den 31 januari 2019. Huvudägaren kommer således, vid fullteckning av Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen, bli utspädd med totalt cirka 5 procent (beräknat som huvudägarens antal nya aktier till följd av emissionerna dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknade emissioner).

Bakgrund och motiv

Bakgrund
Ecoclime är ett svenskt energisystemföretag för inomhusklimat och energieffektivisering. Verksamheten bygger på en teknologi för tillverkning av en patenterad värmeväxlare för energiöverföring och en patenterad komfortstyrningsenhet (benämnd komfortpanel) för styrning av inomhusklimatet dvs. temperatur, drag och CO2. Därtill erbjuder Bolaget en rad produkter och system baserade på värmeväxlarens och komfortpanelens funktion, för integration med ventilations- och energisystem samt återvinning och utvinning av termisk energi i fastigheter. För detta har Bolaget även utvecklat en egen digitaliserad plattform samt diverse simuleringsverktyg för projektering av systeminstallationer. Bolagets huvudsakliga kunder är ägare av kommersiella- och bostadsfastigheter, skolor, vårdinrättningar, hotell och konferensanläggningar m fl.

Ecoclimes affärsidé är att erbjuda fastighetsägare system- och driftlösningar för bättre inomhusklimat och lägre energikonsumtion baserad på hållbar energi som ger produktivare fastigheter med hyresgäster som kan nyttja fastigheterna effektivare med bättre innemiljö och lägre kostnader som följd.

Motiv
Bolaget avser nu med likvid från föreliggande Företrädesemission förvärva ytterligare installations- och driftföretag under de närmaste åren. Bolaget planerar även att inleda internationalisering genom ett finansiellt samarbete med Europeiska Investeringsbanken (”EIB”) och molntjänstföretag. Ett samarbete med EIB har som mål att etablera ett 40-tal av Bolagets energi- och inneklimatlösningar till Nordeuropeiska kunder. Stödet från och samarbetet med EIB planeras pågå under fem år med start 2019. Affärsmodellen i EIB-projekten baseras bland annat på uthyrning och drift av Ecoclimes systemprodukter för lokalkomfort och energieffektivisering i befintliga fastighetsbestånd. Fastighetsbranschen har störst behov av energisparåtgärder i såväl Sverige som i Europa för att EU ska uppnå de av EU uppsatta klimatmålen. Samarbetet med EIB ger även Bolaget en möjlighet att etablera sig snabbt på serverhallsmarknaden som är den enskilt snabbast växande energikonsumerande marknaden globalt med mer än 3% av den globala energikonsumtionen år 2017.

Motivet till Företrädesemissionen uppgående till cirka 58,3 MSEK före emissionskostnader, är primärt att finansiera Bolagets fortsatta förvärvsdrivna expansion. Nettolikviden (upp till cirka 49,3 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader och ersättning för garantiåtagande om totalt cirka 9 MSEK) planeras huvudsakligen användas till:

 • Förvärv av entreprenad- och projektbolag i Sverige
 • Produkt- och projektinvesteringar
 • Organisations- och exportmarknadsinvesteringar

Milstolpar 2018

 • Ecoclime förvärvade i maj 2018 det snabbväxande teknologibolaget SDC Automation som erbjuder fastighetsautomation innefattande komfort-, klimat- och energistyrning av fastigheter. Bolaget tillhandahåller även tjänster för belysningsstyrning samt styrningslösningar för serverhallar samt SDC Keyhole, som är ett gränssnitt som möjliggör integration med presentationssystem, BMS (Building Management) och andra fastighetsautomationslösningar (BAS).
 • Flexibel Luftbehandling vinner miljonorder från Skanska. Ordern är ytterligare ett viktigt steg i den pågående etableringen och utvecklingen av Ecolimes entreprenadverksamhet i Mälardalsregionen, särskilt för den fortsatta satsningen på olika samarbeten med Skanska inom Ecoclimes affärsområden Innekomfort och Komfortenergi.
 • Under juni 2018 erhöll Ecoclime en genombrottsorder om 2,4 MSEK från Atrium Ljungberg, som äger och förvaltar 600 000 kvadratmeter kontorslokaler i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala, för installation av komfortvärmesystem.
 • Ecoclime introducerar till följd av ett samarbete med Europeiska Investeringsbanken (”EIB”) under hösten 2018 en ny affärsmodell för energieffektivisering och bättre inomhusklimat. Affärsmodellen ska leda till ökad energieffektivisering och minskade växthusgasutsläpp enligt EU:s klimatmål och ske på basis av Ecoclimes cirkulära energi- och inomhusklimatsystem. Satsningen gäller särskilt äldre fastigheter med hög energiförbrukning som måste minska sin energikonsumtion för att klimatmålen ska kunna uppnås.
 • Styrelsen har under oktober 2018 höjt omsättningsmålet för helåret 2018 till 65 MSEK. Det innebär en fördubbling av omsättningen jämfört med föregående år. Målet justeras upp efter att faktureringen varit högre än beräknat under tredje kvartalet samt att orderingången fortsatt att öka mer än Bolagets tidigare scenario samt på basis av de projekteringar som pågår avseende Ecoclimes systemprodukter och Bolagets planerade internationalisering.

Nya finansiella mål

 • Ecoclime har som mål att från och med år 2021 ha en omsättning 500 MSEK i rullande årsomsättning med en rörelsemarginal om 15%.

Expansion via förvärv och internationell expansion

 • Ytterligare förvärv av installations- och driftföretag.
 • Inleda internationalisering genom ett finansiellt samarbete med Europeiska Investeringsbanken (”EIB”) och molntjänstföretag. Ett samarbete med EIB har som mål att etablera ett 40-tal av Bolagets energi- och inneklimatlösningar till Nordeuropeiska kunder. Stödet från och samarbetet med EIB planeras pågå under fem år med start 2019.

Företrädesemissionen
Styrelsen har beslutat om att genomföra en företrädesemission av B-aktier. Utöver Företrädesemissionen föreslår styrelsen att extra bolagsstämma den 27 november 2018 beslutar om att tillföra Bolaget ytterligare kapital genom en riktad nyemission av högst 1 200 000 A-aktier. För mer information, se separat kallelse. Om enbart Företrädesemissionen fulltecknas ökar Bolagets aktiekapital med högst 857 222,60 kronor genom utgivande av högst 8 572 226 B-aktier, motsvarande en utspädningseffekt om 31,3 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Om enbart den Riktade Emissionen fulltecknas ökar Bolagets aktiekapital med högst 120 000 kronor genom utgivande av högst 1 200 000 A-aktier.

Om Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 66,5 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 9 miljoner kronor varav garantikostnader utgör cirka 2,4 miljoner kronor.

Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 27 november 2018 ska ha företrädesrätt att teckna B-aktier i förhållande till det antal aktier, oavsett serie, de förut äger. Aktieägare kommer att för varje aktie de äger i Bolaget, oavsett serie, på avstämningsdagen erhålla en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier i Bolaget. Teckningskursen är 6,80 kronor per B-aktie.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 29 november till och med den 13 december 2018. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Likvid för B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter erhållandet av avräkningsnota och betalning ska ske till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

För det fall samtliga B-aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande:

 1. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av B-aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 2. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal B-aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 3. I tredje och sista hand ska eventuella återstående B-aktier tilldelas de garanter som ingått avtal om emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningsåtagande och emissionsgarantier för Företrädesemissionen
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från huvudägare om cirka 1,7 miljoner kronor och extern investerare om cirka 5,0 miljoner kronor (motsvarande totalt cirka 11,5 procent av Företrädesemissionen) samt garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 34,1 miljoner kronor (motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 70 procent av emissionsvolymen.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2018)
23 november Sista dagen för handel i Bolagets B-aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
26 november Första dagen för handel i Bolagets B-aktie exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
27 november Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen dvs aktieägare som är registrerade i Bolaget denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen
26 november Beräknat offentliggörande av prospektet
29 november – 11 december Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market
29 november – 13 december Teckningsperiod (teckning genom betalning)
29 november Handel i BTA startar, pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Wistrand Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesmissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Lennart Olofsson, VD, Ecoclime Group AB (publ)
Tel: 070 537 16 42
E-post: lennart.olofsson@ecoclime.se

Om Ecoclime Group AB
Ecoclime Group är en svensk ledande leverantör av fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Bolaget bidrar till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi och skapar samtidigt en bättre inomhuskomfort. Ecoclimes unika innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta till vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd.

Ecoclime grundades 2013 och har huvudkontor i Umeå. Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight Stock Market. www.ecoclime.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se