Postat

Ecoclime tillförs 40 miljoner SEK i en riktad nyemission

Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har genomfört en riktad nyemission av aktier, vilken tillför Ecoclime cirka 40 miljoner SEK före emissionskostnader. Likviden från nyemissionen kommer användas för att accelerera tillväxten i Bolaget med fokus på fler marknader för Evertherm SEW, IoT-plattformen SDC Optima samt kompletterande förvärv.

Ecoclimes styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 16 juni 2020, beslutat om en riktad nyemission av B-aktier till ett pris om 10,30 SEK per aktie. Priset har fastställts genom en accelererad bookbuilding-process och motsvarar en rabatt om cirka 10 procent mot stängningskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market den 29 september 2020 och tillför Bolaget 40 miljoner SEK före emissionskostnader.

Investerarna består av utvalda långsiktiga strategiska institutionella och privata investerare som kommer tillföra Bolaget kompetens, kontakter/nätverk och affärer. Hamberg Förvaltning AB med närstående är huvudinvesterare i nyemissionen, med 20 MSEK. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Ecoclime och aktieägarna att diversifiera ägarbasen med väl ansedda investerare och även att den riktade nyemissionen bedöms vara den bästa möjligheten att tillföra nytt kapital till för Bolaget attraktiva villkor. Genom att teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställts marknadsmässigt. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt sker i enlighet med styrelsens bemyndigande från årsstämman den 16 juni 2020.

Antalet B-aktier som emitteras i nyemissionen uppgår till 3 883 507 stycken och utökar Bolagets aktiekapital med 388 350,70 SEK till 3 302 695,50 SEK. Nyemissionen av B-aktier innebär en utspädningseffekt om cirka 12 procent av aktiekapitalet och cirka 5 procent i förhållande till antalet röster i Bolaget efter nyemissionen.

Hamberg Förvaltning AB är ett familjeägt investmentbolag som investerar långsiktigt, främst i noterade bolag med god direktavkastning. Familjen äger bland annat 50 procent av fastighetsbolaget Solporten, som har ett bestånd om 24 fastigheter med cirka 1 000 lägenheter belägna främst i Solna och Sundbyberg utanför Stockholm. Hambergs är även delägare i Betsson och Net Ent.

”Vi ser en stor potential för Ecoclimes lösningar, både i Sverige och internationellt. Affärsområdena Fastighetsautomation och Cirkulär Energi medför minskad miljöpåverkan och ger finansiella besparingar för fastighetsbolag.” säger Gaetan Boyer, Vice VD för Hamberg Förvaltning AB.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och sole bookrunner och Advokatfirman Glimstedt agerade legal rådgivare i samband med nyemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i nyemissionen.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
Telefon: 08-528 003 99, e-post: info@fnca.se, www.fnca.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance AB
tel: 08 440 56 40
otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Lennart Olofsson, VD Ecoclime Group AB
tel: 0705-37 16 42
lennart.olofsson@ecoclime.se

Om Ecoclime Group AB
Ecoclime Group AB innefattar en grupp företag med klimat- och miljösmarta erbjudanden baserade på teknologier, system- och affärslösningar som ökar direktavkastningen i fastigheter och processer. Bolagen i gruppen skapar, utvecklar och etablerar innovationer för ett mer hälsosamt inomhusklimat, recirkulering av energi med minimering av växthusgasutsläpp samt optimering av fastighetsdriften. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market med FNCA som certified adviser. www.ecoclime.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 50 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se