Postat

Ecoclimes företrädesemission tecknad med 51,2 MSEK

Den 13 december 2018 avslutades teckningstiden i Ecoclime AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) företrädesemission av B-aktier om cirka 58,3 miljoner kronor. Företrädesemissionen tecknades till cirka 51,2 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad om cirka 88 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 51,2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 19 december 2018.

VD Lennart Olofsson kommenterar
I detta svåra marknadsklimat är jag ändå nöjd över det förtroende och stora intresse som våra aktieägare och övriga visat i samband med emissionen. Företrädesemissionen ger oss resurser att fortsätta vår expansionsdrivna tillväxt där målet är att nå en rullande årsomsättning om 500 miljoner år 2021. Vi ser med tillförsikt fram emot möjligheten att kunna leverera fortsatta framgångar inom vår affärsverksamhet.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen
Totalt inkom anmälningar motsvarande cirka 51,2 miljoner kronor, varav 4 582 409 B-aktier (cirka 61 procent av totalt tecknat belopp) med stöd av företrädesrätt och 2 946 527 B-aktier (cirka 39 procent av totalt tecknat belopp) utan stöd av företrädesrätt.

Totalt tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt 4 582 409 B-aktier (cirka 61 procent av emissionsvolymen) och 2 946 527 B-aktier (cirka 39 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt innebärande att Bolaget tillförs cirka 51,2 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 9 miljoner kronor (inkl. ersättning för garantiåtaganden om cirka 2,4 miljoner kronor).

Tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 27 november 2018. De som tilldelas B-aktier utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 19 december 2018. För garantiåtaganden utgår ersättning om 7 procent på garanterat belopp.

Antal B-aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 752 894 kronor genom emission av 7 528 936 nya B-aktier. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 2 638 783 kronor fördelat på 3 571 000 A-aktier och 22 816 834 B-aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 kronor.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering är beräknad att ske omkring vecka 1 2019.  

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Wistrand Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesmissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8-440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Lennart Olofsson, VD, Ecoclime Group AB (publ)
Tel: +46 (0)70 537 16 42
E-post: lennart.olofsson@ecoclime.se

Om Ecoclime Group AB
Ecoclime Group är en svensk ledande leverantör av fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring,
utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Bolaget bidrar till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi och skapar samtidigt en bättre inomhuskomfort. Ecoclimes unika innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta till vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd.

Ecoclime grundades 2013 och har huvudkontor i Umeå. Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight Stock Market. www.ecoclime.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se