Postat

Ellen AB genomför nyemission

Pressmeddelande Danderyd 2012-05-29

Styrelsen i Ellen AB har, med stöd av bemyndigade av årsstämman den 19 april 2012, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen sker i syfte att stärka bolagets finansiella ställning inför lansering av nya egenutvecklade samt licensierade produkter och för att stödja bolagets distributörer med ett strategiskt marknads- och försäljningsprogram för de nya produkterna. Företrädesemissionen avser högst 6 259 547 aktier till en emissionskurs av 1,25 SEK per aktie. Vid fulltecknad nyemission tillförs Ellen AB ca 7,8 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen är till drygt 40 procent täckt genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från större aktieägare.

Villkor och viktiga datum för nyemissionen:

• Antal aktier: Högst 6 259 547 nya aktier

• Teckningskurs: 1,25 SEK per aktie

• Företrädesrätt: 1:8, d v s per varje åtta (8) existerande aktier berättigas till teckning av en (1) ny aktie

• Sista dag för handel inklusive rätt att delta i nyemission: 31 maj 2012

• Avstämningsdag: 5 juni 2012

• Teckningstid: 11 juni – 27 juni 2012

• Handel med teckningsrätter: 11 juni – 21 juni 2012

• Handel i BTA: fr o m 11 juni

Emissionslikviden understiger en miljon Euro, varför Ellen AB inte kommer att upprätta prospekt avseende nyemissionen, dock kommer ett informationsmemorandum att tillhandahållas på Ellen ABs hemsida under teckningsperioden (www.ellenab.se).

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Ellen AB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Ellen AB på tel. 08-412 10 00

Ellen AB (publ)

Stefan Appelgren, Styrelseordförande

Monica Wallter, Verkställande direktör

Om Ellen AB (publ)

Ellen är ett svenskt företag som utvecklar och säljer probiotiska produkter för kvinnors underlivshälsa. Ellen bildades år 2000 och kunde som första företag i världen erbjuda kvinnor probiotika i form av tamponger. Förutom den probiotiska tampongen ellen® har bolaget i dagsläget nya produkter i sen utvecklingsfas samt två inlicensierade produkter för urovaginal hälsa. Ellen AB bedriver sin verksamhet i Danderyd. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1800. Remium Nordic AB är Certified Adviser till Ellen AB. www.ellenab.se

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Europe som består av 35 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se