Postat

Ellen AB Offentliggör Informationsmemorandum Avseende Nyemission

Styrelsen för Ellen AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende nyemission. Memorandumet finns tillgängligt på www.ellenab.se, www.stockholmcorp.se och www.aktieinvest.se. Det tryckta memorandumet kommer fr.o.m. den 8 juni att kunna erhållas kostnadsfritt från Ellen AB, telefon 08 – 412 10 00, e-mail: info@ellenab.se. Frågor om teckning och betalning besvaras av emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB tfn: 08 – 506 517 95.

  • Antal aktier: Högst 6 259 547 nya aktier
  • Teckningskurs: 1,25 SEK per aktie
  • Företrädesrätt: 1:8, d v s per varje åtta (8) existerande aktier berättigas till teckning av en (1) ny aktie
  • Sista dag för handel inklusive rätt att delta i nyemission: 31 maj 2012
  • Avstämningsdag: 5 juni 2012
  • Teckningstid: 11 juni – 27 juni 2012
  • Handel med teckningsrätter: 11 juni – 21 juni 2012
  • Handel i BTA: fr o m 11 juni

Emissionslikviden understiger en miljon Euro, varför Ellen AB inte kommer att upprätta prospekt avseende nyemissionen.

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Ellen AB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Ellen AB på tel. 08-412 10 00

Ellen AB (publ)

Stefan Appelgren, Styrelseordförande

Monica Wallter, Verkställande direktör

Om Ellen AB (publ)

Ellen är ett svenskt företag som utvecklar och säljer probiotiska produkter för kvinnors underlivshälsa. Ellen bildades år 2000 och kunde som första företag i världen erbjuda kvinnor probiotika i form av tamponger. Förutom den probiotiska tampongen ellen® har bolaget i dagsläget nya produkter i sen utvecklingsfas samt två inlicensierade produkter för urovaginal hälsa. Ellen AB bedriver sin verksamhet i Danderyd. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1800. Remium Nordic AB är Certified Adviser till Ellen AB. www.ellenab.se

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Europe som består av 35 M&A-rådgivare och investmentbanker i 35 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

 

Ladda ner Informationsmemorandum

Ladda ner Pamflett (Sammanfattning av Informationsmemorandum)

Ladda ner Särskild Anmälningssedel 2 för teckning utan stöd av rätter