Postat

Ellen AB (publ) genomför en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

Ellen AB (publ), listat på NASDAQ OMX First North, har nyligen genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Företrädesemissionen, vilken var till fullo täckt genom garantiutfästelser från externa investerare samt teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från Ellen ABs större aktieägare, avsåg emission av högst 8 584 521 aktier, vardera med en teckningskurs om 0,80 SEK.

I emissionen tecknades 6 244 522 aktier, varav 5 582 050 med företräde och 662 472 utan företrädesrätt. Resterande aktier i emissionen, uppgående till 2 339 999 aktier, tilldelas garantikonsortiet genom tillämpning av principen pro rata.

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 858 452,10 SEK genom emission av 8 584 521 aktier. Efter registrering av nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Ellen till 6 867 617,20 SEK fördelat på 68 676 172 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

Företrädesemissionen har skett i syfte att stärka Ellens ekonomiska situation och skapa förutsättningar för bolaget att genomföra beslutade förändringar för en framtida lönsam verksamhet. Emissionslikviden möjliggör även att Ellen kan öka utvecklingstakten av nya produkter inom kvinnlig intimhälsa. Ellen kan nu påskynda expansionen av verksamheten på marknader, befintliga och nya, som idag kommit långt i sina förberedelser, exempelvis Tyskland, Skandinavien och Kina.
”Kapitalförstärkningen i bolaget möjliggör att vi nu med full kraft kan verka efter den av styrelsen beslutade planen för verksamhetens utveckling”, säger Ingrid Atteryd Heiman, tf VD
Avräkningsnotor är planerade att skickas ut under vecka 39.

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Ellen AB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Ellen AB på tel. 08-412 10 00
Stefan Appelgren, Styrelseordförande
Ingrid Atteryd Heiman, t.f. Verkställande direktör

Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bl a patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler accepterar inte torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är Tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och Probiotisk utvärtes intimkräm som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Både produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på First North (Ticker: ELN). Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.
För ytterligare information: www.ellenab.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.