Postat

Ellen AB (publ) genomför företrädesemission

Danderyd, 2014-08-25 08:27 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Styrelsen i Ellen AB beslutade efter börsens stängning fredagen den 22 augusti 2014 att, med stöd av bemyndigade från årsstämman den 4 april 2014, genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslutet innebär att den som på avstämningsdagen den 3 september 2014 är registrerad aktieägare i Ellen erhåller en (1) teckningsrätt för envar befintlig aktie. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till teckningskursen 0,80 SEK per aktie.

Vid fullteckning tillförs Ellen AB cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader.
I företrädesemissionen har erhållits garantiutfästelser från externa investerare samt teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från Ellen ABs större aktieägare motsvarande 100 procent av företrädesemissionen.
Styrelsen har även, inom ramen för sitt bemyndigande, fattat beslut om en övertilldelningsoption med samma villkor som företrädesemissionen.

Nyemissionen sker i syfte att stärka Ellens ekonomiska situation för att möjliggöra beslutade förändringar för en framtida lönsam verksamhet. Genom förstärkt finansiering kommer Ellen kunna öka utvecklingstakten av nya produkter inom kvinnlig intimhälsa. Företaget kan därmed påskynda expansionen av Ellens verksamhet till marknader, befintliga och nya, som idag kommit långt i sina förberedelser, exempelvis Tyskland, Skandinavien och Kina.

Villkor och viktiga datum för nyemissionen:
• Antal aktier: Högst 8 584 521 nya aktier
• Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie
• Företrädesrätt: 1:7, d v s varje sju (7) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie
• Sista dag för handel inklusive rätt att delta i nyemission: 29 augusti 2014
• Avstämningsdag: 3 september 2014
• Teckningstid: 5 september – 19 september 2014
• Handel med teckningsrätter: 5 september – 16 september 2014
• Handel i BTA: fr. o m 5 september

Emissionslikviden understiger 2,5 miljoner Euro, varför Ellen AB inte kommer att upprätta prospekt avseende nyemissionen, dock kommer informationsbroschyr samt villkor och anvisningar att tillhandahållas på Ellen ABs hemsida under teckningsperioden, www.ellenab.com.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Ellen AB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Ellen AB på tel. 08-412 10 00
Stefan Appelgren, Styrelseordförande
Ingrid Atteryd Heiman, t.f. Verkställande direktör

Om Ellen
Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bl a patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Många kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet och alltfler accepterar inte torrhet och odör i underlivet. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är Tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel ® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och Probiotisk utvärtes intimkräm som också innehåller Lacto Naturel ® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Både produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på First North (Ticker: ELN). Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information: www.ellenab.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se