Postat

Ellen har genomfört företrädesemission om 4,7 MSEK

Ellen AB (publ), listat på NASDAQ OMX First North, har nyligen genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Företrädesemissionen har skett i syfte att ytterligare stärka Ellens offensiva satsning i Asien med fokus på Kina. Emissionen var fullt garanterad genom teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar samt garantiåtaganden från Ellens större aktieägare. Ingen garantiersättning utgår till garanterna.

Företrädesemissionen, vilken genomfördes till en teckningskurs om 1,27 SEK per aktie, har tecknats med, och utan, stöd av teckningsrätter till 87 procent. Resterande antal aktier, motsvarande 13 procent av företrädesemissionen, kommer att fördelas till garantikonsortiet som erhåller tilldelning genom en pro-rata princip. Företrädesemissionen innebär att Ellen AB tillförs cirka 4,7 MSEK före emissionskostnader.

Företrädesmissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 375 572,80 SEK genom emission av

3 755 728 aktier. Efter genomförd emission uppgår aktiekapitalet i Ellen till 6 009 165,10 SEK fördelat på 60 091 651 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

-Vi är mycket glada över det stora intresset för vår nyemission, det känns som ett styrkebesked, inte minst då börsen har haft en negativ utveckling den senaste tiden. Det visar att våra aktieägare har förtroende för bolagets strategi och framtida utveckling. säger VD Monica Wallter.

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut under vecka 28.

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare till Ellen AB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta Ellen AB på tel. 08-412 10 00

 

Ellen AB (publ)

Stefan Appelgren, Styrelseordförande

Monica Wallter, Verkställande direktör

 

Om Ellen AB (publ)

Ellen är ett svenskt företag som utvecklar och säljer probiotiska produkter för kvinnors underlivshälsa. Ellen bildades år 2000 och kunde som första företag i världen erbjuda kvinnor probiotika i form av tamponger. Förutom den probiotiska tampongen ellen® har bolaget i dagsläget nya produkter i sen utvecklingsfas samt två inlicensierade produkter för urovaginal hälsa. Ellen AB bedriver sin verksamhet i Danderyd. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1800. Remium Nordic AB är Certified Adviser till Ellen AB. www.ellenab.com

 

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se