Postat

Ellen offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Danderyd den 12 januari 2010

Styrelsen i Ellen AB (publ) offentliggör i dag prospekt med anledning av förestående företrädesemission av aktier.

Nyemissionen i sammandrag

Villkor: 5 befintliga aktier ger rätt att teckna 2 nya aktier Teckningsrätter: aktieägare erhåller 2 teckningsrätter för varje befintlig aktie Rätt att teckna aktier: det krävs 5 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie Teckningskurs: 1,65 SEK per aktie Avstämningsdag: 18 januari 2010 Teckningstid: 21 januari till 4 februari 2010 Handel med teckningsrätter: 21 januari till 1 februari 2010 Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätt: 13 januari 2010

Prospektet avseende den föreliggande nyemissionen offentliggörs idag och finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.ellenab.com samt på Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida, www.stockholmcorp.se.

Samtliga aktieägare vars innehav var direktregistrerat i svenska Euroclear (tidigare VPC) på avstämningsdagen den 18 januari 2010 kommer att få ett prospekt, en förtryckt emissionsredovisning och en anmälningssedel per post till den i Euroclear angivna adressen. Aktieägare som har sitt innehav i aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare får information och instruktioner direkt från sin bank eller förvaltare.

Det tryckta prospektet samt anmälningssedlar kan även erhållas från Ellen AB, telefon +46 8 412 10 05. Frågor om teckning och betalning besvaras av emissionsinstitutet Mangold Fondkommission, telefon +46 8 503 01 580.

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Ellen AB i samband med nyemissionen.

…………………………………………………………………………………………….

Om Ellen AB
En bra mjölksyrabakterieflora minskar risken för underlivsinfektioner. En försvagad mjölksyrabakterieflora orsakar bakteriell obalans och risken för infektioner ökar. I stort sett alla kvinnor upplever bakteriell obalans någon eller flera gånger i livet. Bioteknikföretaget Ellen AB erbjuder patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors underlivshälsa. Tampongen ellen® innehåller LN® (Lacto Naturel), en substans som består av humana probiotiska mjölksyrabakterier. Dessa utgör en naturlig del av friska kvinnors underlivsflora. År 2002 lanserade Ellen, som första företag i världen, tamponger med mjölksyrabakterier i Norden. Nu pågår en internationell lansering och utveckling av nya produkter baserade på samma teknologi. Ellen AB är listat på First North med kortnamn ELN. Thenberg & Kinde agerar som bolagets Certified Advisers. www.ellenab.com
Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn, och erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och kapitalanskaffning till företrädesvis marknadsnoterade bolag med ett marknadsvärde upp till 150 miljoner Euro, och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. www.stockholmcorp.se

2010-01-12-Ellen offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission – Ladda ner pdf