Postat

Extra bolagsstämma i Cryptzone Group AB

Styrelsen i Cryptzone Group AB (publ) har beslutat att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

• Innehav av en (1) aktie berättigar till teckning av två (2) nya B-aktier

• Teckningskurs 5,05 kronor per aktie

• Emissionsbeloppet uppgår vid full teckning till ca 34 miljoner kronor före emissionskostnader

• Emissionen är garanterad till 100 % genom teckningsförbindelser och garantiförbindelser

Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att press meddelas separat.

Innehav av en (1) aktie oavsett aktieslag i Cryptzone på avstämningsdagen den 3 juni 2013 ger rätt att teckna två (2) nya B-aktier i den föreslagna företrädesemissionen. Teckningskursen är 5,05 kronor per aktie, vilket innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra Cryptzone högst ca 34 miljoner kronor före emissionskostnader genom utgivande högst 6.709.548 B-aktier.

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst 33.547.748,51 kronor.

Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 7 juni till och med den 24 juni 2013, eller under sådan senare period som styrelsen beslutar. Handel med teckningsrätter beräknas komma att ske från och med den 7 juni till och med den 18 juni 2013.

Förslaget förutsätter att den extra bolagsstämma som ska avhållas den 13 maj 2013 kl. 14.00 fattar beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, samt att stämman som ska besluta om företrädesemissionen också fattar beslut om minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag.

Styrelsens fullständiga förslag över villkor kommer att offentliggöras på dagen för kallelse till den extra bolagsstämman.

Som finansiell rådgivare har Cryptzone utsett Stockholm Corporate Finance AB. Cryptzone kommer i anledning av företrädesemissionen upprätta ett emissionsprospekt.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

24 maj Extra bolagsstämma

3 juni Avstämningsdag

7-18 juni Handel med teckningsrätter

7-24 juni Teckningsperiod

Cryptzone Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information:

Ilija Batljan, Ordförande, Cryptzone Group AB

Ilija.Batljan@cryptzone.com

Tel: +46 705 18 39 67

 

Om Cryptzone Group AB (publ):

Cryptzone Group är teknikinnovatörer av proaktiva verktyg för att kontrollera och minska IT-säkerhetsrisk. Våra lösningar möjliggör för företag att säkert ansluta den digitala arbetsplatsen.

Huvudkontoret ligger i Sverige med säljkontor i USA, Storbritannien, Belgien, Tyskland och Polen, samt ett omfattande partnernätverk av över 150 globala partners. För mer information om företaget och dess lösningar, besök www.cryptzone.com.

Cryptzone Groups aktie är listad på First North i Sverige, den nordiska alternativa marknaden i NASDAQ OMX. Certified Adviser är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.

Om Stockholm Corporate Finance AB:

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se