Postat

FINT genomför en riktad nyemission om 26 MSEK

FINT AB (publ), listat på NGM Nordic MTF med kortnamn FINT MTF, har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 100 miljoner aktier till kvalificerade investerare i Sverige. Nyemissionen genomfördes till ett pris per aktie om 0,26 SEK genom en bookbuilding-process, vilken tillför bolaget 26 MSEK före emissionskostnader.

 

Bakgrund

FINT AB har genom avtal med Fortnox AB, exklusivt licensrättigheterna att marknadsföra det i Sverige så framgångsrika internetbaserade affärssystemet under varumärket Fortnox i Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen.

Den 1 augusti 2013 tillträdde en ny styrelse och ny verkställande direktör. En grundläggande genomlysning av verksamheten med fokus på marknads- och försäljningsaktiviteter samt kapitalbehov genomfördes. Bedömningen var att erbjudandet och produktsortimentet är ytterst konkurrenskraftigt både avseende omfattning, funktionalitet och pris. En aktiv och strukturerad satsning på marknads- och säljaktiviteter är av högsta prioritet och det är mot denna bakgrund som kapitalanskaffningen genomförs.

”Jag välkomnar de nya aktieägarna och är glad att få in finansiellt starka och långsiktiga privatinvesterare i bolaget”, säger styrelseordföranden Lars Karlsson.

Emissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1,1 MSEK genom emission av 100 miljoner aktier. Efter genomförd emission uppgår aktiekapitalet i FINT AB till 4 127 172,819 SEK fördelat på 375 197 529 aktier.

Syftet med styrelsens beslut att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med årsstämmans bemyndigande av den 13 maj 2013 är, att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att snabbt erhålla tillräckliga finansiella resurser för den internationella expansionen och att bredda ägarstrukturen.

 

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Camillla Jarnemyr tf VD FINT AB (publ)
Tel 0763-454114
camilla.jarnemyr@fintab.se

Lars Karlsson, styrelseordförande FINT AB (publ)
Tel 0709-611339
lasse.arnas@telia.com

 

Om FINT

FINT AB är ett fristående bolag som har licensrättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisning- och revisionsbyråer i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnetlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se