Postat

Företrädesemission i Aptahem om 19,5 MSEK övertecknad

Teckningstiden i Aptahem AB:s företrädesemission avslutades den 2 maj 2016. Sammantaget tecknades företrädesemissionen till cirka 131 procent varav omkring 94 procent, motsvarande 18,3 Mkr tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 6 procent motsvarande 1,2 Mkr, tecknades och tilldelades aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs Aptahem således cirka 19,5 Mkr före emissionskostnader. Inga emissionsgarantier har tagits i anspråk.

Tilldelning och betalning
Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes på bolagets hemsida (www.aptahem.com) den 14 april 2016. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Aktier och aktiekapital
Genom företrädesemissionen tillförs Aptahem 19,5 Mkr före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 3,2 Mkr, varav cirka 1,5 Mkr är kostnader för garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 442 817, 047 kronor, innebärande att aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 771 268,189 kronor när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier ökar med 1 948 395 aktier, innebärande att antalet aktier kommer att uppgå till 7 793 580 aktier när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance (www.stockholmcorp.se) var finansiell rådgivare  i samband med nyemissionen.

Mikael Lindstam, VD i Aptahem AB, kommenterar
”Med den nu genomförda emissionen har Aptahem säkerställt finansieringen för att färdigställa klinisk fas-1 studie av läkemedelskandidaten Apta-1.”

För ytterligare information:
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0) 440 56 47
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se
Mikael Lindstam, VD Aptahem AB
Tel: +46 (0) 766-33 36 99
E-post: ml@aptahem.com

Om Aptahem AB
Aptahem utvecklar läkemedelskandidater för att behandla och förebygga sjukdomar som orsakas av blockering av blodkärl, såsom djupventrombos, stroke eller hjärtsvikt. Trombos, även kallad blodpropp, är den medicinska benämningen på en ökad och ohälsosam koagulering av blodkroppar som orsakar mer än 30 procent av alla dödsfall i världen. Trombos uppkommer antingen genom genetiskt arv eller genom att trombosen uppstår i samband med en operation, ett trauma, på grund av medicinering eller genom att den drabbade lider av en sjukdom, t ex cancer. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien. www.aptahem.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se