Postat

Företrädesemission i Deflamo om 20 MSEK övertecknades

Företrädesemission i Deflamo AB (publ), uppgående till 20 MSEK, vars teckningsperiod avslutades den 18 mars 2016, övertecknades med 14 procent. Företrädesmissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 4 655 461,50 SEK genom emission av 9 310 923 nya aktier. Efter registrering av nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Deflamo AB till 9 828 198,50 SEK fördelat på 19 656 397 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,50 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltog i företrädesemissionen uppgår till cirka 47 procent.

Företrädesemissionen har skett i syfte att:

•        Slutföra installationen och driftsätta pilot-/produktionslinjen i Karlshamn
•        Fortsatt drift av bolaget såsom kundbearbetning och försäljningsinsatser
•        Utveckling av nya produktpatent för en bredare och global marknad

”Det är glädjande och känns väldigt motiverande med det goda utfallet av emissionen. Detta visar på ett starkt stöd från marknaden. Jag vill passa på att tacka både befintliga och nya aktieägare för förtroendet samt hälsa våra nya aktieägare välkomna till Deflamo”. – säger Per-Erik Velin, VD Deflamo AB

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till Deflamo AB i samband med företrädesemissionen.

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut runt den 29 mars. Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North till och med slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i under andra halvan av april 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0) 440 56 47
E-mail: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Jan Blomquist, styrelseledamot Deflamo AB
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail: jan@blomquist.be

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Om Deflamo AB
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och säljer miljömässigt överlägsna flamskydds­medel under produktnamnet Apyrum. Produkterna är ett miljövänligt alternativ till de farliga flamskyddsmedel som innehål­ler t ex brom, klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får man som kund:

– De överlägsna miljöegenskaperna
– Den konkurrenskraftiga pris- och prestandarelationen, även jämfört med traditionella flamskyddsmedel
– Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och time-to-market.

Deflamo fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster och andra polymera material, men samarbetar även med kunder inom flera olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter med Apyrum. Detta bidrar till att bolagets kunder och samarbetspartners kan utveckla nya produkter med miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på Nasdaq First North. Avanza är bolagets Certified Adviser.