Postat

Företrädesemissionen i NeuroVive övertecknad

Lund, 27 april 2018 – NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (”NeuroVive” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag utfallet i den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, som godkändes på extra bolagsstämma den 22 mars 2018 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 81,9 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 104 procent och tillför Bolaget cirka 78,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs NeuroVive ytterligare cirka 37,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Överteckningen innebär att emissionsgarantierna inte har tagits i anspråk.

”Vi ser den övertecknade företrädesemissionen som ett tydligt tecken på förtroende för våra projekt och för hur vi bedriver vår verksamhet. De nu tillförda finansiella medlen säkerställer genomförandet av avgörande värdeskapande aktiviteter under det kommande året och vi ser med tillförsikt fram emot möjligheten att kunna leverera fortsatta framgångar inom våra projekt för medfödd mitokondriell sjukdom, vårt hjärnskadeprojekt, övriga delar av projektportföljen, samt i vår affärsverksamhet,” säger NeuroVives VD Erik Kinnman.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 78 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande cirka 26 procent, utan stöd av uniträtter. Den totala teckningsgraden motsvarande cirka 104 procent medför att utställda emissionsgarantier inte behöver tas i anspråk. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 78,5 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare 37,3 MSEK.

Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 9 april 2018. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut idag den 27 april 2018. De som tecknar units utan företräde genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.

Aktiekapital och antal aktier

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 1 962 232,20 SEK genom emission av 39 244 644 nya aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i NeuroVive att uppgå till 4 578 542,05 SEK fördelat på 91 570 841 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2018:1 som emitteras i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 490 558,05 SEK genom utgivande av högst 9 811 161 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till 5 069 100,10 SEK, fördelat på 101 382 002 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Nasdaq Stockholm fram till dess att Bolagsverket har registrerat Företrädesemissionen. Registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring den 9 maj 2018.

Villkor för teckningsoptioner

En (1) teckningsoption av serie 2018:1 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,80 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018:1 kan äga rum under perioden från och med den 1 november 2018 till och med den 30 november 2018.

Rådgivare

NeuroVive har utsett Stockholm Corporate Finance AB till finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB till juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 8:30.

För ytterligare information kontakta:
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 47
E-mail: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Daniel Schale, kommunikationsdirektör Neurovive
Tel: +46 46-275 62 21
E-mail: ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com

Om NeuroVive  
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen forskningsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av Bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se