Postat

FÖRETRÄDESEMISSIONEN I MYTASTE ÖVERTECKNAD

Företrädesemissionen i myTaste AB (”myTaste” eller ”Bolaget”), som genomfördes för att finansiera förvärv av så kallade affiliatesajter med inriktning på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, avslutades den 23 oktober 2017. Emissionen har tecknats till 112 procent.

”Det är med stor tacksamhet som vi nu kan fortsätta med fullt fokus på att exekvera den nya strategin med stöd av så många både befintliga samt nya aktieägare. Styrelsen och vi som arbetar operativt i bolaget kommer att göra vårt yttersta för att förvalta det förtroendet väl. Vi har identifierat många förvärvsobjekt och ser fram emot att kunna kommunicera ytterligare utveckling inom detta område”, säger Jonas Söderqvist, medgrundare och VD på myTaste.

myTastes hittills avtalade förvärv inom ramen för den etablerade tillväxtstrategin för myTastes shoppingsegment, Shopello, innefattar Wiehager online marketing solutions AB, som äger och driver OutletSverige; Kampanjjakt i Sverige AB, som äger och driver ett ledande nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker i Sverige; samt NextWeb 2357, som äger och driver alltidREA.se och ett nätverk av sajter inriktade på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker i Sverige, Norge och Danmark.

Tecknare är bland annat styrelseordförande Fredrik Burvall och styrelseledamot Patrik Christiansen, existerande aktieägare och ett antal nya strategiska investerare.

Teckning och tilldelning
Sammanlagt har anmälan om teckning av 1 230 294 units inkommit, varav 867 223 units, motsvarande 78,8 procent av erbjudna units i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av företrädesrätt. Vidare har anmälan om teckning utan stöd av företrädesrätt inkommit till ett antal av 363 071 units, motsvarande 33 procent av antalet erbjudna units, vilket innebär en överteckning om 12 procent.

Tilldelning av 233 631 nya units tecknade utan stöd av företrädesrätt har skett i enlighet med i informationsmemorandumet beskrivna tilldelningskriterier. Som bekräftelse på tilldelning av nya units tecknade utan stöd av företrädesrätt översänds avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya units ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, den 2 november 2017. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning av units.

Aktier och aktiekapital
Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 201 708 SEK, från 8 806 837,50 SEK till sammanlagt 11 008 545,50 SEK, och det totala antalet aktier kommer att öka med 4 403 416, från 17 613 675 till 22 017 091 stycken aktier. Vidare emitteras 1 100 854 teckningsoptioner av serie 2017/2018.

Nyemissionen av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har genomförts  i enlighet med styrelsens beslut den 28 september 2017, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 april 2017.

Teckningskurs och tid för handel med nya units
Teckningskursen per unit var 16,40 kronor, vilket motsvarar 4,10 kronor per aktie. Varje (1) unit, består av fyra (4) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018. Teckningsperioden löpte från och med den 9 oktober 2017 till och med den 23 oktober 2017.

Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att ske på Nasdaq First North till och med slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 45, 2017. Därmed beräknas nya aktier och teckningsoptioner som tecknats i nyemissionen bli föremål för handel på Nasdaq First North indikativt i slutet av vecka 46 eller början av vecka 47, 2017.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare i Emissionen och Advokatfirman Delphi KB är juridisk rådgivare. Hagberg Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Emissionen.

För ytterligare information kontakta:
Jonas Söderqvist, VD myTaste
Tel: +46 (0) 732 512 203
E-mail: jonas.soderqvist@mytaste.com

Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0) 8 440 56 47
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om myTaste AB 
myTaste AB är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade, myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87. För mer information se: www.mytasteus.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se