Postat

Företrädesemissionen i WntResearch övertecknad

Den 23 oktober 2017 avslutades teckningstiden i WntResearch AB:s (”WntResearch”) företrädesemission av units om cirka 64 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 70,2 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 110 procent. Genom företrädesemissionen tillförs WntResearch cirka 64 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionsgarantierna har inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 27 oktober 2017

Tf. VD Ulf Björklund kommenterar
– Den framgångsrika företrädesemissionen ger oss resurser att ta vår längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 vidare genom en fas II-studie. Resultaten från denna studie förväntas utgöra grunden för kommersiella partnerskap med ett eller flera internationella läkemedelsföretag. Vi håller dock dörren öppen för att intensifiera diskussionerna med potentiella partners redan under studiens gång, om de initiala avläsningarna av effekt och säkerhet utfaller positivt.

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen
Totalt inkom anmälningar motsvarande cirka 70,2 MSEK, varav 859 526 units (cirka 73,5 procent av totalt tecknat belopp) med stöd av företrädesrätt och 309 966 units (cirka 26,5 procent av totalt tecknat belopp) utan stöd av företrädesrätt.

Totalt tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt 859 526 units (cirka 80,5 procent av emissionsvolymen) och 208 965 units (cirka 19,5 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt innebärande att WntResearch tillförs cirka 64 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 10,6 MSEK (inkl. ersättning för garantiåtaganden om cirka 4,6 MSEK). Därtill kan WntResearch komma att tillföras ytterligare cirka 24 MSEK före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner av serie 2017/2018 nyttjas. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 22,50 SEK under perioden från och med den 3 september 2018 till och med den 17 september 2018. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av företrädesrätt har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 29 september 2017. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 27 oktober 2017. Tecknare som inte tilldelas units erhåller inga avräkningsnotor. För garantiåtaganden utgår ersättning om 10 procent på garanterat belopp.

Antal aktier och aktiekapital
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 384 656,76 SEK genom emission av 4 273 964 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i WntResearch till 1 923 283,80 SEK fördelat på 21 369 820 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,09 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2017/2018 som emitteras i företrädesemissionen kommer WntResearchs aktiekapital att öka med ytterligare högst 96 164,19 SEK genom utgivande av högst 1 068 491 aktier. WntResearchs aktiekapital kommer därefter att uppgå till 2 019 447,99 SEK, fördelat på 22 438 311 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,09 SEK.

Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering är beräknad att ske omkring vecka 45 2017.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Setterwalls Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 47
E-mail: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Ulf Björklund, tf. VD WntResearch
Tel: +46 706 670 440
E-mail: ub@wntresearch.com

Om WntResearch AB (publ)
WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en nyss genomförd fas 1b-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik, samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Aktietorget. För mer information se: www.wntresearch.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se