Postat

Fortnox International: Publicering av prospekt avseende riktad nyemission

Pressmeddelande 13 juni 2011

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller inom USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Styrelsen för Fortnox International AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den beslutade och tidigare offentliggjorda nyemissionen riktad till aktieägarna i Fortnox AB. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Nyemissionens huvudsakliga syfte är att möjliggöra utlandsetableringen av Fortnoxinternetbaserade programvaror i Polen, Tyskland, Finland och Storbritannien.

Nyemissionen riktar sig i första hand till aktieägarna i Fortnox AB varvid två (2) befintliga aktier på avstämningsdagen den 10 juni 2011 berättigar till teckning av en (1) aktie i Fortnox International AB. Teckningskursen är 1 krona per aktie. Vid full teckning i erbjudandet tillförs Fortnox International cirka 29 Mkr, före emissionskostnader.

Teckningsperioden infaller mellan den 15 juni och 1 juli 2011.

Emissionsprospektet finns nu tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida www.fortnoxinternational.com samt på www.stockholmcorp.se. Prospektet samt anmälningssedlar kommer även att distribueras till samtliga aktieägare i Fortnox AB.

Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kan laddas ner från www.fortnoxinternational.com eller www.stockholmcorp.se under teckningstiden.

Prospektet kan även fr.o.m. den 14 juni erhållas i tryckt form kostnadsfritt från Fortnox International, Box 10, 351 06 Växjö, tel: 0470-32 20 00 eller e-post: info@fortnoxinternational.se alternativt från Stockholm Corporate Finance, Box 5712, 114 87 Stockholm, tel: 08-440 56 40 eller info@stockholmcorp.se.

För mer information, vänligen kontakta: Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ) Tel: 0708-37 32 55 e-post: jan.almeby@fortnoxinternational.se Om Fortnox International

Fortnox International AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och e-handel som nås via internet. Fortnox International bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och Scandinavian PC Systems (nuvarande Visma).
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning och M&A till företrädesvis marknadsnoterade mindre- och medelstora bolag och dess ägare. Våra investeringskunder är institutioner, kapitalförvaltare samt förmögna privatpersoner. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.www.stockholmcorp.se

 

2011-06-13-Fortnox International Publicering av prospekt avseende riktad nyemission – Ladda ner pdf