Postat

Freja eID Group har genomfört en riktad nyemission om cirka 25 miljoner kronor

Styrelsen i Freja eID Group AB (publ) (”Freja eID Group” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Growth Market: FREJA) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020, beslutat om en riktad nyemission om totalt 484 305 nya aktier till en teckningskurs om 51,60 kronor per aktie (den ”Riktade Emissionen”). Genom den Riktade Emissionen tillförs Freja eID Group cirka 25 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Sammanfattning av den Riktade Emissionen
Styrelsen för Freja eID Group har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 7 maj 2020, och i enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag beslutat om en riktad nyemission av 484 305 aktier till en teckningskurs om 51,60 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras cirka 25 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, och det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Teckningskursen om 51,60 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga aktiekursen de senaste 10 handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market. Investerare i den Riktade Emissionen utgörs av befintliga och nya aktieägare, däribland Swedbank Robur Ny Teknik och Svolder.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att säkerställa den mest tids- och kostnadseffektiva finansieringen av Bolagets fortsatta kommersialisering samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella institutionella och professionella investerare.

Emissionslikviden från den Riktade Emissionen kommer att användas till förstärkning av Bolagets rörelsekapital samt att finansiera Bolagets fortsatta kommersialisering av Freja eID i Sverige och planerad lansering av Freja eID i England under Q1 2021.

Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget beräknat efter den Riktade Emissionen. Genom den Riktade Emissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 484 305, från 4 872 283 till 5 356 588. Aktiekapitalet kommer att öka med cirka 75 672,66 kronor, från cirka 761 294,22 kronor till cirka 836 966,88 kronor.

Rådgivare
I samband med den Riktade Emissionen har Bolaget anlitat Stockholm Corporate Finance som Sole Bookrunner. Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut i den Riktade Emissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Telefon: +46 8440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Johan Henrikson, VD Freja eID Group
Telefon: +46 733 45 89 02
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group
Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Stockholm, Upplands Väsby och Belgrad. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: www.frejaeid.com | Finansiell information Freja eID Group AB (publ)

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 48 M&A-rådgivare och investmentbanker i 34 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se