Postat

GomSpace genomför nyemission om 125 MSEK i samband med listning på Nasdaq First North Stockholm

GomSpace (leverantör av nanosatelliter) genomför nyemission om 125 MSEK i samband med listning på Nasdaq First North Stockholm (Premier Segment)

Styrelsen i GS Sweden AB (publ) (”Bolaget” eller ”GomSpace”), moderbolag till GomSpace ApS, har, för att fullt ut kunna dra nytta av sin starka ställning på marknaden, beslutat att bredda ägarkretsen genom en nyemission av aktier (”Erbjudandet”). Bolagets styrelse har även ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm (Premier Segment).

Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige, Danmark och Norge, samt till professionella investerare i Sverige och internationellt.

Erbjudandet omfattar emission av nya aktier till ett högsta belopp om 125 miljoner SEK, vilket motsvarar högst 10 000 000 nya aktier till den bestämda teckningskursen om 12,50 SEK per aktie.
Emissionsgarantier har lämnats motsvarande 100 miljoner SEK (80 procent) av Erbjudandet.
Teckningsperioden i Erbjudandet löper mellan 19 maj – 1 juni 2016.
Under förutsättning att ansökan om listning godkänns beräknas första handelsdag bli omkring den 16 juni 2016.
Samtliga befintliga aktieägare har förbundit sig till lock up-åtaganden under en period om 24 månader efter listningen.

Kort om GomSpace
Bolagets verksamhet bedrivs genom det helägda danska dotterbolaget GomSpace ApS med operativt kontor i Ålborg, Danmark. GomSpace utvecklar och säljer produkter samt utför service och underhåll på den globala nanosatellitmarknaden.

GomSpace är en internationellt erkänd leverantör av professionella färdiga nanosatellitlösningar, plattformar och kommersiella komponenter till delsystem och programvarumoduler. Bolaget utvecklar fullständiga satellitlösningar för en rad olika branscher, däribland flyg, sjöfart, jordbruk och säkerhetsrelaterade produkter. GomSpace främsta produkterbjudande till marknaden är förmågan att leverera skräddarsydda plattformar för nanosatelliter utrustade med relevanta nyttolaster som uppfyller specifika kundkrav, och när så efterfrågas, att leverera kompletta uppdragslösningar. Det innebär att GomSpace för kundens räkning hanterar allting avseende utveckling av satelliter, tillverkning, uppsändning och drift. GomSpace kärnkompetens ligger inom satellit- och radioteknik. Med huvudkontor Ålborg, Danmark, känt som ett nav inom radioteknik sedan 1970-talet, har ledningen och nyckelpersoner i GomSpace en grundmurad kunskap rörande komplex radioteknik.

Den globala marknaden uppvisar en stor potential för nanosatelliter. Under de senaste åren har GomSpace ledning övervägt flera alternativa långsiktiga strategier för att möjliggöra för GomSpace att ta tillvara denna tillväxtpotential. En nyemission kommer ge GomSpace tillgång till extra kapital vilket kommer medföra en ännu starkare position än dagens.

Samtidigt som GomSpace anses vara en föregångare och agendasättare på marknaden måste verksamheten ses som högst dynamisk och utvecklingsfokuserad. ”Att åta sig en nyemission i detta skede framstår som ett naturligt steg för oss” förklarar Niels Buus (VD). ”Vi har spenderat det senaste årtiondet åt att, steg för steg, och ofta som föregångare, bygga upp vår marknadsställning likväl marknaden som sådan. I detta skede, och beaktat GomSpace erfarenhet, kommer ett ökat kapitaltillskott att möjliggöra för oss att befästa vår position vilket är nödvändigt. Kapitaltillskottet blir vår inkörsport för expansion vilket genererar ytterligare försäljning. Vi kommer förstärka produktutvecklingen och har planer på att etablera dotterbolag i USA och Singapore. Idag och framöver kommer GomSpace fortsatt betraktas som en föregångare inom verksamhetsområdet, dock kommer fokus att flyttas till att generera, först och främst, en professionell verksamhetsplattform med fokus på volym och effektivitet med ett större mål att generera värde”, sammanfattar Niels Buus.

Erbjudandet

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige, Danmark och Norge, samt till professionella investerare i Sverige och internationellt. Anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarkretsen.
Erbjudandet omfattar emission av nya aktier till ett totalt belopp om 125 miljoner SEK, vilket motsvarar maximalt 10 000 000 nya aktier till den bestämda teckningskursen om 12,50 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts av Bolagets styrelse och majoritetsägarna i samråd med dess finansiella rådgivare Stockholm Corporate Finance.
Emissionsgarantier har lämnats motsvarande 100 miljoner SEK (80 procent) av Erbjudandet mot kontant ersättning om tio (10) procent på garanterat belopp.
Teckningsperioden i Erbjudandet löper mellan 19 maj 2016 – 1 juni 2016.
Betalning ska ske tre (3) bankdagar efter utställande av avräkningsnota med bekräftelse om tilldelning. Förväntad likviddag för Erbjudandet är 10 juni 2016.
Ett prospekt med fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att publiceras senast dagen före den första dagen i teckningsperioden. Publiceringen kommer att offentliggöras av Bolaget genom ett pressmeddelande.
Under förutsättning att ansökan om listning godkänns beräknas första handelsdag bli omkring 16 juni 2016.
Bakgrund och motiv
GomSpace grundades 2007 av initiativtagarna till världens allra första uppskjutningar av nanosatelliter. Marknaden för nanosatelliter växer snabbt. Efterfrågan på små, kostnadseffektiva satelliter med tillgängliga uppskjutningsmöjligheter stiger som aldrig förr. För att GomSpace ska kunna tillgodose befintliga och nya kunders behov och behålla en stark ställning på marknaden anser styrelsen att rörelsekapitalet inte är tillräckligt. De medel som Erbjudandet förväntas tillföra kommer att användas på följande sätt:

Expansion (50-55 procent av likvid)
En omfattande expansionsplan, som innehåller en utvecklad produktfärdplan och utveckling av utrustning och anläggningar i syfte att effektivisera produktionen, har utarbetats för att GomSpace ska kunna behålla sin marknadsandel. 70 procent av satellitmarknaden finns i USA. GomSpace planerar att etablera sig genom dotterbolag i USA för att skaffa sig fördelar på den amerikanska marknaden. Bolaget planerar också att etablera sig genom dotterbolag i Singapore, som är ett nav för flygtrafiken i Ostasien.

Nya användningsområden (45-50 procent av likvid)
För att kunna tillgodose den ökande efterfrågan på spårnings- och kommunikationstjänster med hjälp av nanosatelliter kommer GomSpace att investera i att utveckla sin organisation och sina produkter på detta område. Investeringar kommer också att göras i tillgång till uppskjutningstjänster, så att företaget får bättre kontroll över uppskjutningstider och platser.

Aktiestruktur och aktiekapital
Bolagets aktiekapital uppgår idag till 973 513,38 SEK, fördelat på 13 907 334 aktier med ett kvotvärde om 7 öre per aktie. Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital ökas med maximalt 700 000 SEK genom emission av maximalt 10 000 000 aktier. Erbjudandet kan således komma att medföra en maximal utspädning om cirka 42 procent (beräknat som antal aktier och röster före Erbjudandet delat med det totala antalet aktier och röster efter Erbjudandet).

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och EY Law AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB agerar retail selling agent i samband med Erbjudandet.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: + 46 8 440 56 47
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se
Niels Buus, VD GomSpace
Tel: +45 9635 6111
E-post: nbu@gomspace.com

Övrigt
Bolagets styrelse har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm (Premier Segment) och har anlitat FNCA Sweden AB som Certified Adviser.
För mer information, vänligen besök vår hemsida www.gomspace.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se