Postat

GPX Medical offentliggör företrädesemission om 27,4 miljoner kronor

Styrelsen för GPX Medical AB (publ) (”GPX Medical” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av aktieägarnas efterföljande godkännande, beslutat att genomföra en nyemission med  företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka 27,4 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser (38 procent) och garantiåtaganden (42 procent) motsvarande totalt 80 procent av emissionsvolymen. Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 2,60 kronor per aktie. Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om att godkänna Företrädesemissionen kommer att offentliggöras senare idag genom separat pressmeddelande. 

Styrelsen har idag beslutat, villkorat av aktieägarnas efterföljande godkännande, om Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 751 788,03 kronor genom nyemission av högst 10 524 990 aktier. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 21 september 2021. Teckningskursen är 2,60 kronor per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 24 september 2021 till och med den 8 oktober 2021. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget högst cirka 27,4 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,5 miljoner kronor. Utspädningen för befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen uppgår till 50 procent (under förutsättning att Företrädesemissionen  fulltecknas).
 
Motivet till Företrädesemissionen är primärt att erhålla resurser för att finansiera produktutveckling och CE-märkning av GPX Medicals första produkt NEOLA, vars kommersialisering påbörjas under 2023.
 
“GPX Medical befinner sig i en spännande utvecklingsfas och står inför ett händelserikt år med leveransen av vårt första sålda NEOLA® -system till sjukhuset INFANT Center på Irland, uppstarten av en stor klinisk studie på nyfödda barn, validering av vår medicintekniska produkt och inte minst ett intensifierat arbete med vår kommersialiseringsstrategi. Den föreslagna Företrädesemissionen kommer att stärka bolagets förmåga att ta NEOLA® till marknaden med målet att ge för tidigt födda barn en bättre start i livet.” kommenterar Hanna Sjöström, vd GPX Medical.
 
I samband med Företrädesemissionen har GPX Medical erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 10,4 miljoner kronor (motsvarande cirka 38 procent av Företrädesemissionen). Teckningsförbindelserna har lämnats av befintliga och tillkommande aktieägare (privat eller genom bolag), däribland vd Hanna Sjöström, ordförande Märta Lewander Xu och ledamöterna Helene Hartman och Johannes Swartling.
 
Affärsmännen och medtech investerarna Anders Pettersson, Mikael Hägg och Roland Schylit, via ANMIRO AB, har förbundit sig att teckna aktier för cirka 6,3 miljoner kronor, motsvarande cirka 23 procent av Företrädesemissionen. Genom sitt åtagande kommer ANMIRO AB, efter genomförd transaktion, vara Bolagets största aktieägare. Även Pär Josefsson har förbundit sig att teckna aktier för cirka 2 miljoner kronor, motsvarande cirka 7,3 procent av Företrädesemissionen.
 
“Vi är glada över att det finns ett så stort intresse för GPX Medical och välkomnar Anders Pettersson, Mikael Hägg och Roland Schylit som nya storägare i Bolaget. De har en lång erfarenhet av att bygga bolag med ett starkt fokus på kommersialisering, så att de väljer att investera i GPX Medical ser vi som ett kvalitetstecken och visar på Bolagets stora potential framåt. Det är även glädjande att så många befintliga ägare valt att teckna sig för ytterligare aktier i Bolaget och deltaga i Företrädesemissionen,” kommenterar Märta Lewander Xu, styrelseordförande GPX Medical.

 
Bolaget har även erhållit garantiförbindelser från JJV Invest AB och Jinderman & Partners AB (Jinderman.se) om cirka 10,4 miljoner kronor (motsvarande cirka 42 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd till 80 procent av emissionsvolymen.
 
Bakgrund och motiv
GPX Medical är verksamt inom medicinteknik och fokuserar just nu på att kommersialisera sin första produkt, NEOLA®, en utrustning för kontinuerlig lungövervakning av för tidigt födda barn. NEOLA®, NEOnatal Lung Analyzer, förväntas CE-märkas och beviljas FDA-tillstånd under 2023 för att sedan marknadslanseras. Produkten har mottagit mycket positiv respons från viktiga opinionsledare, så kallade Key Opinion Leaders, runtom i världen och Bolagets styrelse bedömer att produkten har stor potential på den globala marknaden avseende utrustning för intensivvård av för tidigt födda barn och nyfödda spädbarn med olika former av lungsjukdomar och andningssvårigheter.
 
Parallellt med processerna för CE-märkning och FDA-tillstånd, utökar Bolaget sina samarbeten med ledande neonatologer runtom i världen för att introducera sin produkt i ett tidigt skede, genomföra kliniska studier och fortsätta med utvärdering och utveckling av teknologin.
 
Varje år dör cirka 1,1 miljoner barn globalt av organkomplikationer till följd av för tidig födsel. I takt med en ökande ålder hos förstagångsföderskor och att fertilitetsbehandlingar blir allt vanligare förväntas detta antal att växa. Idag föds ett av tio barn för tidigt och majoriteten av dessa är i behov av intensivvård för att överleva de första dagarna. De metoder som används för övervakning av barnens lungor är idag bristfälliga och upptäcker inte komplikationer i realtid, vilket medför att t.ex. syrebrist inte upptäcks förrän barnet visar fysiska symptom som kan upptäckas av sjukvårdspersonal. Med hjälp av Bolagets produkt NEOLA® är kontinuerlig övervakning av barnens lungor möjlig och varnar sjukvårdspersonal om komplikationer uppstår med barnens andning så att behandling kan sättas in i ett tidigt skede.
 
Bolaget samarbetar även med ledande forskare inom området att utveckla teknologin för mätningar av gas i människokroppen för diagnostik, vilket potentiellt kan utöka omfattningen av teknologins användningsområden. Bolagets ambition framgent är att utvärdera teknologins tillämpbarhet inom andra medicintekniska områden för att utveckla fler produkter, för till exempel lungövervakning av äldre barn och vuxna samt diagnostik av bihåleinflammation.
 
Företrädesemissionen syftar till att finansiera Bolagets utveckling av NEOLA® fram emot kommersialisering, vilket innefattar bland annat design, tillverkning, verifiering och klinisk validering, regulatorisk process för CE-märkning och FDA-tillstånd, samt införande av kvalitetsledningssystem. Parallellt kommer Bolaget arbeta vidare med marknads- och försäljningsstrategi samt fortsatt samarbete med akademiska forskare och Key Opinion Leaders inom neonatologi för att utveckla teknologin och utvärdera dess användningsområden inom andra applikationsområden.
 
Användning av emissionslikvid
Nettolikviden från Företrädesemissionen, bedöms som tillräcklig för att finansiera GPX Medical enligt plan och avses fördelas enligt följande prioritetsordning och omfattning:
 

 • Produktutveckling, material och övrigt    cirka 55 procent
 • Personalkostnader                                              cirka 30 procent
 • Förnödenheter                                                     cirka 5 procent
 • Bolagsstyrning                                                     cirka 10 procent

 
Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2021)

 • 14 september: Extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om Företrädesemissionen
 • 17 september: Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive teckningsrätter
 • 20 september: Första dagen för handel i Bolagets aktie utan teckningsrätter
 • 21 september: Avstämningsdag för tilldelning av teckningsrätter
 • 23 september: Beräknat offentliggörande av prospekt
 • 24 september – 8 oktober: Teckningsperiod
 • 24 september – 5 oktober: Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market
 • 24 september – Handel i BTA startar, pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket

 
Extra bolagsstämma
Styrelsen avser senare idag offentliggöra kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av Företrädesemissionen. Extra bolagsstämman kommer att äga rum omkring den 14 september 2021.
 
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå agerar legal rådgivare till GPX Medical i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
tel 08 440 56 40
e-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Hanna Sjöström, VD GPX Medical
tel: 0760-10 71 16 
e-post: hs@gpxmedical.se

Om GPX Medical AB
GPX Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård. Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige. Metoden har även potential för diagnostik av bihålor. Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) och är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: GPXMED). Se mer på www.gpxmedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se
 
Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se