Postat

Hubbster tillförs 15,9 MSEK genom nyemission inför notering på NGM Nordic SME

Hubbster Group AB (publ) (”Hubbster” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den emission av units (bestående av aktier och teckningsoptioner) som offentliggjordes den 10 januari 2022 inför notering på NGM Nordic SME (”Erbjudandet” eller ”Emissionen”). Erbjudandet tecknades till cirka 15,9 MSEK motsvarande cirka 80,5 procent av Erbjudandets totala volym.  Första dag för handel på NGM Nordic SME är planerad till den 10 mars 2022.
 
Erbjudandet i sammandrag:

  • Teckningskursen per unit uppgick till 23,40 SEK, motsvarande 7,80 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt.
  • Genom att Erbjudandet tecknades till 80,5 procent så tillförs Hubbster cirka 15,9 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
  • Genom Erbjudandet kommer antal aktier i Bolaget att öka från 15 803 809 aktier till 17 839 513 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 11,4 procent.
  • Teckningsoptionerna av serie TO 1 som emitterades inom ramen för Erbjudandet kan nyttjas för teckning av aktier under perioden 2–16 mars 2023, där varje teckningsoption av serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, till en teckningskurs om 12,00 SEK per aktie.
  • Erbjudandet omfattades till cirka 66,0 procent av teckningsåtaganden.
  • Preliminär första handelsdag på NGM Nordic SME är den 10 mars 2022. Aktierna kommer efter genomförd notering att handlas under kortnamnet (ticker) ”HUBS” och teckningsoptionerna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”HUBS TO1”.
  • Likviddag för Erbjudandet förväntas bli den 1 mars 2022.

 
Gustaf Hesselman, VD:
”Noteringen av Hubbsters aktie är resultatet av ett långsiktigt målinriktat arbete. Noteringen skapar en stark plattform för att stödja den tillväxtresa Hubbster har framför sig. Jag vill härmed önska alla nya aktieägare välkomna till Hubbster!”

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance var finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå var legal rådgivare till Hubbster. Emissionsinstitut avseende Erbjudandet var Aqurat Fondkomission.

Mentor
Hubbster har utsett Amudova AB till Bolagets Mentor på NGM Nordic SME.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 40  
Email: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Gustaf Hesselman, VD, Hubbster Group AB (publ)
Tel: +46 702-810 422
Email: gustaf.hesselman@hubbstergroup.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se