Postat

Image Systems har genomfört en fullt garanterad företrädesemission om 56,5 MSEK

Image Systems har slutfört sin fullt garanterade nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det slutliga resultatet visar att totalt 414 858 778 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 59 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om totalt 108 118 095 aktier motsvarande cirka 15 procent av nyemissionen.

Garanterna erhöll 182 843 275 aktier motsvarande cirka 26 procent av nyemissionen.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på NASDAQ OMX Stockholm fram till dess att nyemissionen registrerats av Bolagsverket och kommer då att ersättas av aktier. De nyemitterade aktierna beräknas upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm under vecka 37, 2013.

Nyemissionen innebär att Image Systems aktiekapital ökar från 7 058 201,48 kr till 35 291 007,40 kr och att antalet utestående aktier ökar från 176 455 037 till 882 275 185. Aktier förvärvade genom nyemissionen berättigar till eventuell utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutats närmast efter nyemissionens registrering.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har varit juridisk rådgivare till Image Systems i samband med nyemissionen.

För mer information kontakta;
Peter Enström, Verkställande direktör, tel 08 440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB:
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se