Postat

Image Systems har säkerställt möjlighet till att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 56,5 Mkr

Styrelsen för Image Systems AB (publ) har genom tecknings-, garanti- och röstförbindelseavtal säkerställt att ett mandat erhålles i enlighet med punkten 11 på dagordningen vid den utannonserade extra bolagsstämman den 2 juli 2013. Detta för att styrelsen i anslutning till stämman skall kunna fatta beslut om en fullt garanterad företrädesemission om 56,5 Mkr med teckningstid i augusti. Styrelsen återkallar därmed sitt tidigare beslut i enlighet med punkten 10 på dagordningen vid den utannonserade extra bolagsstämman den 2 juli 2013.

Den extra bolagsstämman den 2 juli 2013 kommer således att genomföras med undantag för punkten 10 på dagordningen (”Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna”). Stämmans punkt 11 om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om en eller flera emissioner avhandlas dock. Om stämman bemyndigar styrelsen är det styrelsens avsikt att använda bemyndigande för att genomföra en företrädesemission om 56,5 Mkr med teckningsperiod den 5-19 augusti 2013. En sådan företrädesemission är redan fullt garanterad genom tecknings- och garantiåtaganden med villkoren att varje befintlig aktie ger rätten att teckna fyra nya aktier till kursen 8 öre.

Information angående teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Den planerade företrädesemissionen är givet stämmans bemyndigande fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden utställda av ett konsortium där de största åtagandena utfärdats av Tibia Konsult AB och LMK Ventures AB.

Såvitt avser Tibia Konsult AB, som för närvarande innehar 19,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, kan utställd teckningsförbindelse och garantiåtagande medföra att innehavet efter företrädesemissionen uppgår till maximalt motsvarande ca 40 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Då budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden utlöses då aktieägare i bolaget uppnår ett innehav representerande minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har Tibia Konsult AB sökt och beviljats dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden (AMN 2013:31).

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare

Linköping den 28 juni 2013

Styrelsen

 

För ytterligare information

Hans Isoz, VD Image Systems, telefon 070-623 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se

Klas Åström, CFO Image Systems, telefon 070-973 37 44, e-post klas.astrom@imagesystems.se

Detta pressmeddelande innehåller information som Image Systems är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering klockan 11.00 den 28 juni 2013.

Om Image Systems
Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företagets vänder sig till en mängd branscher globalt och verksamheten bedrivs i de tre affärsområdena RemaSawco, Digital Vision och Motion Analysis.

Image Systems har drygt 90 anställda på kontor i Linköping, Stockholm, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt utomlands i Storbritannien, USA, Norge, Finland och Nya Zeeland. År 2012 omsatte koncernen 133 Mkr. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholms Small Cap-lista under tickern IS. För ytterligare information besök vår hemsida på www.imagesystems.se.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 40 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se