Postat

InDex Pharmaceutical genomför en fullt garanterad nyemission om 250 MSEK inför noteringen på Nasdaq First North

I dag inleds teckningsperioden för InDex Pharmaceuticals Holding AB:s (publ) (”Bolaget eller ”InDex”) nyemission om 250 miljoner kronor. Emissionen omfattar även en övertilldelningsoption om maximalt 25 miljoner kronor. Anmälningsperioden löper till den 27 september 2016.

InDex huvudägare SEB Venture Capital, Industrifonden och NeoMed Management har lämnat betydande teckningsåtaganden i emissionen, som genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier är garanterad till 100 procent. InDex kommer även ansöka om listning av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North Stockholm. Under förutsättning att ansökan om listning godkänns beräknas handeln i aktien inledas omkring den 11 oktober 2016. Syftet med den planerade nyemissionen – förutom att bredda ägandet – är att finansiera den kommande fas IIb-studien med läkemedelskandidaten cobitolimod.

– När nu utvecklingen accelererar och går in i ett avgörande skede ökar kapitalbehovet. Samtidigt ser vi en stor värdeökningspotential på ett par års sikt. Det är därför naturligt att vända sig till den publika marknaden för finansiering, säger InDex Pharmaceuticals vd Peter Zerhouni.

I samband med att teckningsperioden inleds öppnas en emissionssida med information om bolaget och dess verksamhet, inklusive prospekt, samt praktisk information om hur intresserade skall gå till väga för att delta i emissionen. Emissionssidan hittas på: www.investerarbrevet.se/index.

Kort om cobitolimod
Cobitolimod har en ny typ av verkningsmekanism. Det är en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit.
Cobitolimod har uppnått kliniskt ”proof-of-concept” i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan.
I januari 2016 rekommenderade WHO cobitolimod som internationellt generiskt namn (INN). Substansen är även känd som Kappaproct® och DIMS0150.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB agerar säljagent i samband med Erbjudandet.

För mer information:
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 40
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Peter Zerhouni, VD Index Pharmaceuticals
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Övrigt              
Bolagets styrelse kommer ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm och har anlitat Redeye AB som Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com

Om InDex
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar. InDex är baserat i Stockholm. Huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och NeoMed Management. Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget InDex Pharmaceuticals AB. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se