Postat

InDex Pharmaceuticals offentliggör utfall i nyemission om 250 MSEK inför planerad listning på Nasdaq First North Stockholm

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”InDex”) offentliggör idag utfallet av genomförd nyemission av aktier (”Erbjudandet”) i syfte att bredda ägarkretsen och resa kapital i samband med planerad listning på Nasdaq First North Stockholm.

Erbjudandeperioden löpte mellan den 14 – 27 september 2016. Erbjudandet omfattade högst 29 761 905 nya aktier till en teckningskurs om 8,40 SEK per aktie medförande en emissionslikvid om högst 250 MSEK före transaktionskostnader. Teckningsåtaganden och emissionsgarantier hade lämnats motsvarande hela emissionen och resultat visar att motsvarande 95,3 MSEK tecknades av allmänheten och institutionella investerare, 111 MSEK tecknades enligt teckningsåtaganden och resterande 43,7 MSEK tecknades enligt garantiåtaganden.

Tecknare av aktier kommer erhålla avräkningsnotor med beräknad likviddag den 5 oktober 2016.

Styrelsen har ansökt om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm. Nya aktier enligt Erbjudandet kommer endast registreras under förutsättning att ansökan godkänns. Första handelsdag beräknas bli omkring 11 oktober 2016 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”INDEX”.

I anslutning till Erbjudandet och listningen kan Stockholm Asset Management AB, i sin roll som stabiliseringsagent, komma att för Stockholm Corporate Finance AB:s räkning genomföra transaktioner som stabiliserar, vidmakthåller eller på annat sätt påverkar priset på aktierna i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Genom Erbjudandet har omkring 5 000 investerare blivit tilldelade aktier i Bolaget. Efter registrering av Erbjudandet kommer Bolagets huvudägare (SEB Venture Capital, Stiftelsen Industrifonden, och NeoMed Management (tillsammans med N5 Investments)) inneha motsvarande cirka 23, respektive 21 och 11 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Ingen ny aktieägare har blivit tilldelad aktier motsvarande fem (5) procent eller mer av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.

– Vi välkomnar alla nya aktieägare och ser mycket fram emot att med kapitalet från emissionen ta vår främsta läkemedelskandidat cobitolimod genom nästa värdehöjande fas. Vi kommer nu initiera en fas IIb-studie i den svåra inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit med målsättningen att optimera behandlingen med cobitolimod, säger Peter Zerhouni, vd för InDex Pharmaceuticals Holding.

Aktiestruktur och aktiekapital                         
Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer det endast finnas ett aktieslag i Bolaget och antalet aktier kommer att öka med 29 761 905 till följd av Erbjudandet och med ytterligare 2 634 279 till följd av riktad nyemission till befintlig aktieägare (NeoMed Management/N5 Investments) för att möjliggöra avveckling av olika aktieslag. Efter registrering kommer det finnas ett aktiekapital om 1 249 268,36 SEK fördelat på totalt 62 463 418 aktier i Bolaget.

Rådgivare och Certified Adviser 
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet och listningen. Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Bolaget har anlitat Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information: 
Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 8 440 56 40
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Peter Zerhouni, VD InDex Pharmaceuticals
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Om InDex Pharmaceuticals 
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.
Cobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.
InDex är baserat i Stockholm med adress Tomtebodavägen 23a, 171 77 Stockholm. Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget InDex Pharmaceuticals AB. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv

Kort om cobitolimod 
Cobitolimod har en ny typ av verkningsmekanism. Det är en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit.
Cobitolimod har uppnått kliniskt ”proof-of-concept” i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan.
I januari 2016 rekommenderade WHO cobitolimod som internationellt generiskt namn (INN). Substansen är även känd som Kappaproct® och DIMS0150