Intressekonflikter

SCF tillhandahåller ett utbud av finansiella tjänster där olika verksamheter ingår. Intressekonflikter kan uppstå mellan bolagets olika produkter och tjänster, verksamheter, kunder, anställda och andra relevanta personer samt mellan bolag inom koncernen Stockholm Financial Management Holding AB. Omständigheter som kan ge upphov till en intressekonflikt är sådana som medför en väsentlig risk för att kunders intressen påverkas negativt.

SCF har identifierat de områden där potentiella intressekonflikter kan uppkomma. I SCF riktlinjer för hantering av intressekonflikter beskrivs de potentiella intressekonflikter som har identifierats samt hur de ska hanteras och undvikas för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt. De anställda ska alltid i första hand tillvarata kundens intressen. På kundens begäran tillhandahåller SCF närmare uppgifter om riktlinjerna.

I SCF Riktlinjer för hantering av intressekonflikter behandlas även incitament dvs. betalning av eller mottagande av avgifter, kommission och naturaförmåner i samband med tillhandahållande av investeringsrådgivning eller andra tjänster. SCF får betala eller ta emot incitament under vissa förutsättningar. Om incitament betalas till eller tas emot av en tredje part måste avgiften/kommissionen vara utformad för att höja kvaliteten på den för kunden aktuella tjänsten samt att det sker i enlighet med kundens intresse. SCF skall lämna tillräcklig information om aktuella incitament innan tjänsten utförs. Incitament får heller inte betalas ut eller tas emot om det skulle strida mot SCFs skyldighet att i sin verksamhet handla på ett ärligt, rättvist och professionellt sätt.

 

Tillbaka