Postat

IRLAB Therapeutics offentliggör utfall i nyemission – första handelsdag planerad till 28 februari

IRLAB Therapeutics AB:s (publ) nyemission av aktier, i samband med planerad listning på Nasdaq First North Premier, har rönt ett mycket stort intresse och övertecknats. Bolaget får därmed cirka 2 400 nya aktieägare.

Teckningsperioden i erbjudandet löpte fram till och med 10 februari 2017. Erbjudandet omfattade högst 1 930 000 nya aktier av serie A till en teckningskurs om 60,00 SEK per aktie medförande en emissionslikvid om 115,8 MSEK före emissionskostnader. Det anmälda intresset att teckna aktier uppgick totalt till 149 MSEK.

Avräkningsnotor till de som erhållit aktier kommer att sändas ut med beräknad likviddag den 17 februari 2017.

IRLAB har godkänts för listning av bolagets A-aktier på Nasdaq First North Premier Stockholm. Första handelsdag planeras att bli den 28 februari 2017 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”IRLAB”.

Genom erbjudandet har omkring 2 400 investerare blivit tilldelade aktier i Bolaget.

”Det är glädjande att vår verksamhet och nyemission mött så stort intresse bland såväl nuvarande som tillkommande aktieägare. Vi ser nu med tillförsikt fram emot genomförandet av våra två kliniska Fas II program för IRLAB:s originalprojekt med läkemedelskandidaterna IRL752 och IRL790”

Ander Vedin, Styrelseordförande i IRLAB

Kort om IRLAB

IRLAB bildades 2013 och grundar sin verksamhet på över 20 års forskning som startade redan på 1990-talet, då under ledning av Nobelpristagare Professor Arvid Carlsson. IRLAB fokuserar främst sin forskning på neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet substanser för medicinering vid Parkinsons sjukdom och demenser, för vilka det i dagsläget finns ett behov av nya och förbättrade behandlingsmetoder.

IRLAB har två primära läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, båda med genomförda Fas I-studier i friska frivilliga forskningspersoner, samt ytterligare tre projekt i preklinisk fas. IRLAB har också ett forskningsprogram som syftar till att ta fram läkemedelskandidater med hjälp av den unika och egenutvecklade forskningsplattformen, ISP.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se där det även går att finna prospekt.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi i Göteborg KB är legal rådgivare till IRLAB i samband med nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar som emissionsinstitut och Avanza Bank AB agerar säljagent i samband med nyemissionen. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För mer information:

Anders Vedin, Ordförande                      Nicholas Waters, VD
Tel: +46 708 76 15 70                            Tel: +46 730 75 77 01
E-post: anders.vedin@irlab.se                  E-post: nicholas.waters@irlab.se

 Peter Enström, VD Stockholm Corporate Finance
 Tel: +46 8 440 56 47 
E-post: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se