Postat

Kancera tillförs cirka 46,3 MSEK i emissionslikvid via företrädesemission

Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 12 oktober 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman 25 maj 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 46,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 51,57 procent, vilket innebär att emissionsgarantierna inte behöver tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Kancera således totalt cirka 46,3 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 
Företrädesemissionen tecknades till cirka 45,73 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande cirka 5,84 procent, utan stöd av uniträtter, vilket innebär att Kancera tillförs cirka 46,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till högst cirka 10,6 MSEK (inklusive ersättning för garantiåtagandet om högst cirka 5,8 MSEK, motsvarande 13 procent av det garanterade beloppet om cirka 45 MSEK). Emissionsgaranter kan komma att välja att erhålla del av garantiersättningen i nyemitterade units så som tidigare kommunicerats av Bolaget. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 24,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie.
 
”Vi vill tacka befintliga och nya aktieägare som deltagit i emissionen, trots det utmanande marknadsklimatet. Vi har nu resurser för en klinisk studie mot långt framskriden äggstockscancer som idag saknar effektiva behandlingsalternativ. Med ett tydligt stöd från ledande kliniska experter inom gynekologisk onkologi i Norden känner vi också ett starkt momentum för genomförande av denna angelägna studie. Kapitalanskaffningen medför att Kanceras projektportfölj nu växer ytterligare i styrka och ger oss rätt förutsättningar för att dels uppfylla stora medicinska behov och dels leverera i enlighet med våra affärsmässiga mål”, säger Thomas Olin, VD för Kancera.
 
Meddelande om tilldelning
Tilldelning har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 31 oktober 2022. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas att skickas ut imorgon den 17 november 2022. De som tecknat units utan företrädesrätt genom sin förvaltare kommer att erhålla besked om teckning enligt sin förvaltares rutiner.
 
Aktiekapital och antal aktier
Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 19 303 140 SEK genom emission av 23 163 768 nya aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet i Kancera att uppgå till cirka 66 089 763 SEK fördelat på 79 307 716 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,83 SEK.
 
Teckningsoptioner
Genom Företrädesemissionen emitteras även 7 721 256 teckningsoptioner av serie TO 6, vilka berättigar till teckning av 7 721 256 aktier i Bolaget.

De teckningsoptioner av serie TO6 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Kancera under teckningsperioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 17 maj 2023. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner är satt till 3,00 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 6 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 23,2 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 6 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare cirka 6 434 380 SEK.
 
Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market efter att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
 
Handel med BTU
Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på Nasdaq First North Premier Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen är registrerad vid Bolagsverket.
Nytecknade units är bokförda som BTU på VP-kontot till dagen innan Företrädesemissionen blivit registrerad vid Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 49 2022.
 
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:
Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance 
Tel: 08 440 56 40  
otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Thomas Olin, VD Kancera
Tel: 08-5012 6080
www.kancera.com

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med huvudfokus på att utveckla läkemedelskandidater som verkar genom det s.k. fraktalkinsystemet. Fraktalkin är en naturlig signalsubstans som med precision styr både immunceller och cancerceller. Kancera studerar sin längst framskridna läkemedelskandidat KAND567 i en pågående fullt finansierad klinisk fas IIa-studie av effekt mot hyperinflammation efter hjärtinfarkt. Rekrytering av patienter förväntas slutföras under 2022. Kancera bedriver dessutom utveckling av läkemedelskandidaten KAND145, vilken främst är avsedd för behandling av cancer. Fullt finansierade fas I-studier av KAND145 planeras starta i H1 2023. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB (info@fnca.se, tel. 08-528 00 399) är bolagets Certified Adviser.
 
Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se