Postat

Kilsta Metallvärden offentliggör prospekt avseende företrädesemission

PRESSMEDDELANDE

2011-08-22

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet finns tillgängligt på www.kilstametall.se, www.stockholmcorp.se och www.aktieinvest.se. Det tryckta prospektet kommer fr.o.m. den 25 augusti att kunna erhållas kostnadsfritt från Kilsta Metallvärden AB (publ), Box 3143, 103 62 Stockholm, telefon: 08-440 84 60. Frågor om teckning och betalning besvaras av emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB, telefon: 08-506 517 95.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare i samband med denna transaktion, www.stockholmcorp.se.

Villkor i sammandrag

Emissionsbelopp: 22,0 MSEK Teckningskurs: 2,30 SEK per aktie

Villkor: Två (2) befintliga aktier ger rätten att teckna tre (3) nya aktier i Kilsta Metallvärden Antal emitterade aktier: 9 579 476 Sista dag med handel inklusive rätter: 17 augusti 2011 Avstämningsdag: 22 augusti 2011

Teckningstid: 25 augusti-13 september 2011 Handel med teckningsrätter: 25 augusti-8 september 2011

Viktig information

Erbjudande att teckna aktier i Kilsta Metallvärden enligt prospektet daterat den 19 augusti 2011 riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej heller till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. Aktierna som omfattas av erbjudandet i enlighet med föreliggande prospekt har inte och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Grufman, VD, telefon: 0706 36 76 15, e-post: bjorn.grufman@metallvarden.se

Kilsta Metallvärden erbjuder den metallurgiska industrin i Norra Europa service genom råvaruförsörjning, främst genom återvunna metallråvaror. Koncernen har i dag egna anläggningar för återvinning av aluminium samt framställning av halvfabrikat från återvunnen blyråvara. I intressebolaget Eurovironment AB bedrivs återvinning av elektronikprodukter. www.kilstametall.se
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till företrädesvis marknadsnoterade företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn. www.stockholmcorp.se

 

2011-08-22-Kilsta Metallvärden pressmeddelande offentliggörande av prospekt 22 augusti 2011 – Ladda ner pdf